Doorbeleggen na de pensioendatum

Doorbeleggen na de pensioendatum

De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen sinds kort de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht.

De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd volgens het principe van de life cycle.
De beleggingen worden afgestemd op de toekomstige duur.
Hoe ouder je wordt, des te minder beleggingsrisico er wordt genomen.

De life cycle was altijd afgestemd op de pensioendatum van de werknemer. Vanwege de lage rentestand en het feit dat na de pensioeningangsdatum er gemiddeld nog een lange periode te gaan is, actuarieel nog zo’n 20 jaar, heeft de overheid toegestaan dat ook na de pensioendatum belegd mag worden volgens het life cycle principe. In de praktijk betekent dit dus dat in plaats van de beleggingen afstemmen op pensioendatum 68 jaar er mag worden belegd waarbij rekening wordt gehouden met een toekomstige duur tot 85 jaar.
Zowel tijdens de periode dat gespaard wordt als na ingang wordt er bij doorbeleggen dus rekening gehouden met een langere beleggingstermijn, waardoor het model van life cycle logischer werkt dan bij de oude variant, waarbij gemikt werd op de pensioendatum.

Deelnemers houden de mogelijkheid om op de gewenste pensioeningangsdatum toch te kiezen voor een vaste uitkering.

Voorbeeld:

Traditionele life cycle tot pensioendatum:
Een deelnemer heeft een pensioenkapitaal van € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er vanuit dat er nog 20 jaar moet worden uitgekeerd.
De pensioenuitvoerder kan dus 20 jaar een uitkering doen van € 10.000,00.
Omdat de uitkering gegarandeerd wordt en het pensioenkapitaal niet ineens wordt uitgekeerd zal de pensioenuitvoerder ook nog rendement maken op het niet uitgekeerde kapitaal (na 1 jaar is er nog € 200.000,00 -/- € 10.000,00 belegd). Maar omdat de rente nu zo laag is levert dit zo goed als niets extra op.

Doorbeleg variant:
Al tijdens de opbouwfase wordt risicovoller belegd omdat de toekomstige duur niet loopt tot 68 jaar maar tot 85 jaar. Dit betekent een kans op meer maar ook op een lager pensioenkapitaal.
Als de werknemer ervoor kiest om de doorbeleg life cycle ook na pensionering door te laten lopen zal de pensioenuitvoerder het volgende gaan uitkeren:
Het pensioenkapitaal bedraagt weer € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er nog steeds vanuit dat er gemiddeld 20 jaar wordt uitgekeerd.
In het eerste jaar wordt daarom € 10.000 uitgekeerd.
In tegenstelling tot de traditionele life cycle blijft het niet uitgekeerde pensioenkapitaal belegd en kan dus nog wat rendement maken. De uitkering zal van jaar tot jaar (afhankelijk van het behaalde rendement op het niet uitgekeerde bedrag) hoger of lager zijn dan € 10.000,00.

Ook bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum te gebruiken voor een vaste uitkering en met een gedeelte door te beleggen. Bij voorbeeld 50%/50%.

Tot op heden bieden lang niet alle 16 pensioenuitvoerders die beschikbare premieregelingen aanbieden deze mogelijkheid. OR-Pensioenadviseurs is van mening dat bij de selectie van pensioenuitvoerder rekening zou moeten worden gehouden of deze optie “levenslange life cycle” in het pakket zit van de aanbieder.

In de portal van de verzekeraar kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum. Financieel technisch gezien is dit een zeer interessante optie.

Voor vragen of opmerkingen, bel of mail met Gerard van der Toolen: info@pensioen-or.nl of 06 - 55 18 16 15