Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Ook hoogleraar pensioenrecht Eric Lutjens ziet in collectief legitimiteit invaren geen bezwaren mits goed onderbouwd.

https://lnkd.in/e9kPwGiy

Bron/meer...
Tags: compenseren, invaren, pensioenwet, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers: de Wtp

Bron/meer...
Tags: compenseren, wet, pensioenakkoord

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die een (te) lage premie regeling wil invoeren voor nieuwe werknemers (verboden ongelijke behandeling) en geen volledige compensatie wil betalen voor werknemers die erop achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: compenseren, ongelijke behandeling, medezeggenschap, pensioenakkoord

Ondernemingsraden gebruik je eigen adviseur als buffer tussen jullie en de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compenseren, instemming, wor

Alcatel mag pensioenregeling niet veranderen nu er geen kans meer is op indexaties

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geïntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geïntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, compensatie, compenseren

Filmpje uit de reeks inzake Pensioenakkoord inzake eerbiedigende werking premiestaffels en de evenwichtigheidstoets voor de vlakke premie.

Bron/meer...
Tags: compenseren, pensioenakkoord

Juridische zaken Pensioenakkoord door Erik Lutjens en Monique van der Poel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compenseren

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Met deze parameters worden de pensioenen berekend

Meer...
Tags: beschikbare premie, compenseren, wet, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans over recht op compensatie, ook voor de werknemer die vlak voor de pensioendatum zit.

Bron/meer...
Tags: compenseren, informatie verstrekken, pensioenakkoord, wet

De Aow wordt fors verhoogd in 2023 en hiermee ook de Aow-franchise.

Lagere pensioenen of is hier wat aan te doen?

Wij vinden van wel.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, compenseren, franchise

Uitspraak Alcatel (opzeggen overeenkomst, waardoor indexatieperspectief vervalt)

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Ons commentaar op de uitspraak inzake geen goed werkgeverschap en schadevergoeding na omzetting pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Artikel van eigen hand over Pensioenakkoord en de gevolgen voor middelloonpensioen en premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, compenseren

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

rapport Netspar over compenseren

Bron/meer...
Tags: compensatie, Compenseren, pensioenakkoord, Pensioenakkoord