Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Pensioenuitspraken van de maand mei 2024.

Onder andere "onteigening": Beroep op "mag niet van Brussel" slaagt wederom niet en rechter lijkt er wel een beetje klaar mee en verwijst naar eerdere uitspraken

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties

Hoge Raad geeft oordeel over de eis dat de verplichte buffers bij pensioenfondsen veel te hoog zijn en dat pensioenen verhoogd moeten worden (met terugwerkende kracht). Kansloos uiteraard

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties, toeslagen

Stuk van Achmea: wat doet de rente met pensioenen

Bron/meer...
Tags: indexaties, rekenrente, wet

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Uitspraak Hoge Raad inz AFM.

Een onvoorwaardelijke indexatieafspraak is pas onvoorwaardelijk als deze ook gefinancierd is.

Daarnaast kan een onvoorwaardelijke aanspraak voorwaardelijk zijn omdat de voorwaarde is dat de werknemer nog in dienst moet zijn.

AFM mag eenzijdig wijzigen omdat de indexaties tot wijzigingsdatum volledig gefinancierd zijn en belang werknemer dus niet minder wordt door afschaffen van de voorwaardelijkheid (hetgeen ook is toegestaan).

Frustrerende uitspraak en conflict met rechtszekerheid. Zo was de afspraak op onvoorwaardelijke indexaties immers niet bedoeld.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken, indexaties

Parket Hoge Raad: Een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden in een regeling met voorwaardelijke indexaties.

In de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn in 2013 de indexaties veranderd van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Opgebouwde aanspraken mogen niet veranderd worden (PW Art 20) en onvoorwaardelijk indexaties is een deel van het pensioen (PW Art 1). ER zal dus ingehaald moeten worden.

Bron/meer...
Tags: indexaties, wet, uitspraken

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die afspraken niet nakomt. Afgesproken was dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk zouden worden geïndexeerd en de werkgever veranderde de onvoorwaardelijke afspraak in een voorwaardelijke afspraak. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet worden teruggedraaid. Een eenmaal opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties mag je niet veranderen in een afspraak met voorwaardelijke indexaties.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, wet, uitspraken

Uitspraak Hof ECLI:NL:GHDHA:2022:16 : werkgever en pensioenuitvoerder beeindigen pensioenregeling waardoor werknemer geen enkele kans meer heeft op indexaties.

Werkgever moet werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Veranderen van een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexaties is niet toegestaan.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Bij het vergelijken huidige pensioenregeling nieuwe pensioenregeling moet rekening worden gehouden met de effecten van inflatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, pensioenakkoord

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Werkgever verandert na uitdiensttreding de pensioenregeling. De indexatiemaatstaf verandert van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. De Rechtbank staat dit niet toe.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Aanpassing van rekenrente voor pensioenfondsen volgens Jan Tamerus

Bron/meer...
Tags: indexaties

Historische beleggingsresultaten.

Denk dat er ook inflatie heeft plaatsgevonden!

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen

Bij een goed pensioen hoort een goede indexatie en dit blijft vaak (ver) achter bij de geldontwaarding.

Bron/meer...
Tags: indexaties

Doorbeleggen na de pensioendatum bij beschikbare premieregelingen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen

Verzekeraars reageren op het laten vervallen van het indexatieperspectief.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Met een maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven de pensioenen ver wachter bij wat werknemers willen en denken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen, premiestaffels

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenklokkenluider.nl

Artikel MeJudice: er is ongeveer 100 miljard premiekortingen gegeven, het huidige pensioentekort zou niet nodig zijn geweest bij de pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, solidariteit

KLM wil nieuwe pensioenuitvoeringsovereenkomst sluiten om onder (kosten van) indexaties uit te komen. Mag niet van de rechter.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

De verwachte inflatie begin 2019 moet net onder de 2% uitkomen. Dit is onder andere van belang bij de berekening van de verschillen tussen middelloonpensioen en beschikbare premie als de werkgever een nieuwe pensioenregeling voorstelt.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, indexaties

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Pensioen "moet" anders in de toekomst.

De SER geeft haar advies in dit rapport

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, leeftijd

Iedereen een eigen pensioenpotje, maar toch anders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

artikel RTZ dat aangeeft dat de helft van de Nederlanders te weinig pensioen opbouwen. De bedoeling van pensioen is dat je zo ongeveer een vergelijkbaar te besteden inkomen houdt als toen je werkte. Indexaties zijn van groot belang en blijven de laatste jaren fors achter bij de wens van medewerkers.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, onjuiste communicatie, toeslagen

Video: oud directeur pleit voor vaste rekenrente pensioenfondsen, waardoor zij wel hun toezeggingen kunnen voldoen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Opinie in het Fd op de wijziging van het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Toekomstvisie pensioen door FNV.

Ondermeer:

* 70% eindloon en meer voor werknemers met salaris die minder dan modaal verdienen zodat zij eerder met pensioen kunnen

* aandacht voor indexaties

* pensioenplicht (ook zelfstandigen)

* jong blijft betalen voor oud en laagopgeleid voor hoger opgeleid

* pensioen alleen voor pensioen gebruiken (waarom niet deel van pensioengeld gebruiken voor aflossen hypotheek? Dit levert veel meer op en je hebt minder pensioeninkomen nodig als de hypotheek is afgelost)

* transparantie in pensioenvermogen: hoeveel is jouw pensioen waard

* verbod afkoop kleine pensioenen (administratieve kosten aanhouden klein pensioen versus pensioengeld voor pensioen gebruiken. Waardeoverdracht is immers toegestaan

* forse toename pensioenkosten: wie gaat dit betalen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, medezeggenschap, solidariteit

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Artikel over voor-, nadelen en mogelijkheden om je opgebouwde pensioen over te laten nemen door je huidige pensioenuitvoerder.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, waardeoverdracht

Verschuiving van gegarandeerde pensioenen (DB) naar beschikbare premieregelingen (DC) volgens rapport actuarieel adviesbureau een trend.

Bij een DC pensioenregeling neemt de werknemer het beleggingsrisico en het langlevenrisico van de werkgever over.

Boven de al ingerekende rente in de staffel van 3% of 4% zal de deelnemer ook nog een extra rendement moeten behalen om waardevermindering door inflatie terug te verdienen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, premiestaffels

Bij het veranderen van de pensioenregeling maakt het groot verschil of de berekeningen worden gemaakt waarbij wel of niet rekening wordt gehouden met na ingang stijgende pensioenen.

We hebben en houden inflatie, dus wel doen!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord, toeslagen

Rekenregels verwacht toekomstig rendement eind 2023

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, rekenrente

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over de rekenrente.

De discussie laait weer op.

Bron/meer...
Tags: indexaties, invaren, lage rente, wet

Veel pensioenregelingen zijn in het verleden veranderd (bv van eindloon naar middelloon)en bij deze wijziging is overeengekomen dat opgebouwde pensioenaanspraken voor de huidige werknemers onvoorwaardelijk geïndexeerd zouden worden. HR staat eenzijdige wijziging door werkgever toe. Als dit niet de bedoeling is pas de overeenkomst dan aan!

Bron/meer...
Tags: indexaties, eenzijdige wijziging, uitspraken

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over de keuze die Ondernemingsraden moeten maken hoe het uiteindelijke pensioen er voor de werknemers uit gaat zien. Meebewegen met de economie, gegarandeerd of iets hier tussenin?

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, instemming, pensioenakkoord

Eigen blog : hoeveel premie nodig voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord

Werkgever en werknemer hebben discussie over wat de ambitie (streven naar) is bij indexaties. zij voeren hierover overleg. Werkgever komt er bij deze rechter niet mee weg dat ambitie volledige voorwaardige indexaties inhoud.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Ons commentaar op uitspraak Hof 18 januari 2022 waarbij werkgever en pensioenuitvoerder Zwitserleven overeenkomst beëindigen waardoor werknemers geen enkele kans meer hebben op indexaties. De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken, pensioenpaard van troje

Eigen artikel over indexaties

Bron/meer...
Tags: indexaties

Eigen blog naar aanleiding van uitspraak onvoorwaardelijke indexatie niet te veranderen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, indexaties

Uitspraak OR DAS vs werkgever. DAS doet extra betaling aan het depot om de indexaties te kunnen betalen op peil te houden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, indexaties, uitspraken

Discussie en analyse over een zeer goed pensioen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, volledige informatie, indexaties

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

Des te groter risico, hoe meer kans op hoger (of lager) pensioen.

Dit geldt voor pensioenfondsen en voor beschikbare premieregelingen.

Hoe minder zekerheid hoe mooier het mogelijke pensioen.

Maar hoe de balans te vinden tussen premieinleg, verwacht rendement, de rente, het langlevenrisico, het beoogde pensioen (inclusief indexaties).

Artikel uit MeJudice

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Diverse artikelen en uitspraken over indexatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, uitspraken

Werkgever wijzigt indexatieclausule en werknemers van ECN gaan hiermee niet akkoord. de Hoge Raad is duidelijk: ook als werknemer uit dienst is heeft deze zijn/haar pensioenrechten en deze mogen niet veranderd worden.

helaas is niet ingegaan op art 19PW (redelijkheid en billijkheid van de wijziging). Deze uitspraak past in het onderzoek van pensioenklokkenluider.nl waarbij het laten vervallen door verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd) van het recht op toekomstige indexaties aan de orde is.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl

programma Zwarte Zwanen maart 2017

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, medezeggenschap

Netspar: "fabels en realiteit over de rekenrente" (ook te gebruiken voor verwacht rendement bij beschikbare premieregelingen!)

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, lage rente

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken! De mening van AEGON.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

In de meeste gevallen nemen werkgevers een enorm onbewust risico als zij het middelloonpensioen beëindigen (ook als er een nieuw pensioen voor in de plaats komt). Euronext ondervindt de gevolgen hiervan.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenpaard van troje

Pensioencommunicatie en de gevolgen van inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioeninformatie

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor

drie delen waardeoverdracht voor werknemers.

Bron/meer...
Tags: waardeoverdracht, indexaties

RTL Z geeft 10 redenen aan waarom pensioen lager is dan mogelijk werd verwacht.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, indexaties, lage rendementen

In de pensioenpotten zit heel veel geld. Het juiste perspectief wordt gezocht.

In dit stuk gaat RTL Z in op hoeveel dan wel en dat "we" ons geen zorgen hoeven te maken dat er "straks" niets meer is.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Belangrijke wijziging in de WOR. Instemming ook voor een wijziging in de pensioenovereenkomst (afspraak werkgever en pensioenuitvoerder) voor pensioenonderdelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen kunnen raken. Zoals de winstdelingsvorm/overrente bij een geïndexeerd pensioen of de financieringswijze.

Het instemmingsrecht wordt ook van toepassing bij een wijziging van het pensioen dat bij een ondernemingspensioenfonds is ondergebracht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Bijbetalen of niet als je deel gaat nemen aan een Bpf of er juist afscheid van neemt.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, solidariteit, beleggen

Rente pensioenfondsen nu onder 0%. De pensioenvoorziening die moet worden aangehouden is hoger dan het pensioen zelf. Logisch?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen, beleggen

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen

Het Nederlandse pensioenstelsel is door Mercer als 2e beste in de wereld beoordeeld. Vorig jaar stonden ‘we’ nog 3e, maar we zijn weer een plaats gestegen. Denemarken blijft eerste.

Van belang is dat de index naar het hele pensioenstelsel kijkt, en dus niet alleen naar de 2e pijler, het werkgeverspensioen. Met name omdat we veel sparen zijn we weer gestegen. Ook onze 1e pijler, de AOW, is voldoende hoog.

Omdat de verhoging van de pensioenleeftijd automatisch stijgt met de stijging van de levensverwachting zal de toekomstbestendigheid verder toenemen.

Het zwakke punt blijft uiteraard dat de verwachtingen van Nederlanders, met name de werkenden, hoger zijn dan hetgeen ze krijgen. Dat gemiddeld de pensioenen in Nederland hoog genoeg zijn is bekend, maar dat ze – aanzienlijk – lager zijn dan altijd voorgehouden én beloofd, is ook een feit.

Of iedere Nederlander dus ook die ‘2e plaats’ zo ervaart kan ernstig betwijfeld worden.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, solidariteit

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren door hun pensioenuitvoerder niet verhoogd. Het pensioentekort kan voor werknemers zeer fors oplopen, zo blijkt uit dit artikel.

Uit ervaringen van OR-Pensioenadviseurs blijkt dat werkgevers, als zij de pensioenregeling willen aanpassen, best gevoelig zijn om misgelopen indexaties te financieren.

Meer...
Tags: compensatie, indexaties, toeslagen