Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Hoogleraar Dr Herman Kappelle over instemming bij in Cao aan werkgever en OR gedelegeerde wijzigingsbevoegdheid (2 delig)

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Stukje samen met Leon Zeilmans geschreven over de grote getallen in pensioenen. Geeft een hoog verwacht pensioenvermogen ook een goed pensioen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenakkoord, pensioeninformatie

Vanwege de Wet toekomst pensioenen moeten ondernemingen een transitieplan maken. Hierbij het format. Uiteraard van groot belang voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord, volledige informatie

Stukje samen met Leon Zijlmans geschreven over het verlagen van de franchise tot aan het Wettelijke minimum. Dit kan vooral voor de medewerkers met de laagste salarissen voordeel opleveren.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, medezeggenschap, wet

Samen met Leon Zijlmans AAG stukje geschreven over restitutie van het pensioenvermogen na overlijden voor de pensioendatum. Pieter Omtzigt maakte zich hier nogal druk over. Wij geven betere alternatieven.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Stukkie getikt samen met Leon Zijlmans over een belangrijke keuze die ondernemingsraden moet gaan maken. Hoe hoog moet eigenlijk het pensioen worden waarop we de premie gaan baseren?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord

Eigen blog: Ondernemingsraden beslissen mee over hoe het uiteindelijke pensioen er gaat uitzien: demping fluctuaties of volledig meebewegen met de economische omstandigheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: er valt binnenkort veel te kiezen voor ondernemingsraden. Defaults, wel of geen reserve zodat ingegane pensioenen niet teveel meebewegen met de economie, de nabestaandenpensioenen, het gewenste pensioenniveau, etc, etc.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, beschikbare premie

Artikel over opleggen van verbod aan OR om informatie te delen.

Bron/meer...
Tags: wor, informatie verstrekken, medezeggenschap, uitspraken

Over de Wet Toekomst Pensioenen is veel te lezen, maar wat zijn de eerste stappen die je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet nemen en waarop moet je letten?

De hoofdlijnen van de nieuwe Wet vind je hier.

Meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, wet, pensioenakkoord

Wat zegt de Wet op de ondernemingsraden over medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen? We hebben het voor u op een rij gezet in

onderstaand schema.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Handreiking met informatie voor Ondernemingsraden van en door de SER.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Veranderen van een pensioenregeling kan niet zomaar.....

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, medezeggenschap

Geen vaststaand feit dat de pensioenadviseur de beste aanbieder adviseert. Vraag hierom!

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, informatie verstrekken

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Als er sprake is van een Cao is dit in de meeste gevallen het minimum. Boven de verplichte afspraken zou meer gedaan kunnen worden. Bij voorbeeld het pensioen aanvullen.

Bron/meer...
Tags: overheid, medezeggenschap

Stappenplan aanpassing pensioenrichtdatum naar 68 jaar.

Volgens ons moet de OR bij aanvang betrokken worden en niet, zoals in het overzicht aan het einde.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht, verplichte pensioendatum 67 jaar

Het belang van een eigen (gespecialiseerde ondernemingsraad-) pensioenadviseur voor een ondernemingsraad

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming

Kroniek Pensioenrecht. Verschillende uitspraken besproken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, uitspraken

Instemming verandering pensioenregeling is zo eenvoudig niet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Zij de pensioenen in gevaar als "Brussel" zich ermee bemoeit?

Niet volgens Hoogleraar Hans van Meerten

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Pensioenrekenleeftijd op 1 januari 2018 naar 68 jaar

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, medezeggenschap, verplichte pensioendatum 67 jaar

Hoe gaan de werknemers, de werkgever en de OR om met langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, leeftijd

Pensioenadviseurs breken een lans van het opgeven van rechten. Ongenuanceerd? Zie bijgaand stukje met onze opmerkingen:

Einde alinea 1: als de rente laag is, waarom wordt je pensioengeld dan tegen een te laag rendement belegd? Meer rendement willen behalen betekend meer risico (voor de werknemer ipv de werkgever);

einde alinea 2: "dat betekend een hogere eigen bijdrage of geen salarisverhoging". Wat heeft het ene met het andere te maken? de werknemer heeft een pensioentoezegging, geen premietoezegging bij middelloon.

Premieovereenkomst: Ook met een berekend laag rendement kun je veel lager uitkomen. Vraag dit maar aan heel veel werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen.

Is een beschikbare premieregeling slechter? Nee het is wat anders. een aantal risico's worden verlegd van werkgever naar medewerkers.

Output: ook dit punt klopt niet. het rendement kan (veel) lager zijn dan wat we nu denken. Ook al stop je veel premie in de beschikbare premieregeling, dan kan het pensioen lager uitkomen. Niet voor niets stijgen de kosten van middelloonpensioen. hetzelfde kopen voor de helft van de prijs lukt niet in een concurrentiemarkt waarop pensioenuitvoerders actief zijn. je koop dus iets anders bij beschikbare premie dan bij middelloonpensioen.

2e alinea output: "wat meer risico". Je loopt als werknemer een fors risico en is dit te verkiezen boven de zekerheid van een vast pensioen? veel werknemers vinden van niet.

Laatste alinea: het is goed om hierover na te denken en bij de achterban na te gaan wat zij willen. gedeeltelijk mee mee-ondernemen is leuk, maar toch niet alleen voor een deel waarvan de kosten stijgen?

Eerste uitgangspunt is: afspraak is afspraak. Als werkgever een middelloonpensioen heeft toegezegd moet deze nagekomen worden. Pensioen is uitgesteld salaris en veel werknemers kunnen helemaal geen risico nemen met een kans op enkele tientallen procenten minder salaris.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, medezeggenschap

de kosten voor een adviseur die de OR in de arm neemt moeten door de werkgever worden vergoed.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Blog met aankondiging wijziging instemmingsrecht WOR aangenomen in Eerste en Tweede kamer

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Behandeling Wetsvoorstel wijziging instemmingsrecht door Eric Bergamin.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Veel (adviseurs van) werkgevers zijn van mening dat pensioen onbetaalbaar wordt. In dit artikel wordt de onbetaalbaarheid en waar we het eigenlijk over hebben tegen het licht gehouden. Zou het bespreekbaar zijn dat de inkomens met enkele tientallen procenten worden verlaagd? Waarom dan wel het met de werkgever afgesproken uitgestelde salaris?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, instemming, medezeggenschap, onjuiste communicatie

pensioenadviseurs buitelen over elkaar heen dat pensioenen onbetaalbaar worden en werknemers keuzevrijheid willen. We moeten allemaal naar beschikbare premies. Of het pensioen onbetaalbaar is kun je met elkaar bediscussiëren over wat werknemers willen is weer een onderzoek gedaan en wordt in dit economenartikel besproken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, premiestaffels, beschikbare premie

Aanpassing Wetsvoorstel WOR inzake instemmingsrecht pensioen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

vragen en antwoorden naar aanleiding van behandeling wijziging instemming WOR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Waardeoverdracht naar een APf niet zomaar mogelijk! Van verzekeraar naar APf betekend voor de deelnemers minder garantie!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Aankondiging en informatie over wijziging instemmingsrecht pensioenregelingen. Inclusief Memorie van Toelichting en Advies Raad van State.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Zeer belangrijke uitspraak: werknemers zijn in 1999 met onjuiste voorwendselen op het verkeerde been gezet en hebben ingestemd met een andere pensioenregeling. Zij moeten gecompenseerd worden door de werkgever.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, onjuiste communicatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Nadat eerder de OR van Aon de rechtbank uitspraak vroeg in een discussie over het niet nakomen van de pensioenverplichtingen, heeft ook de OR van KLM aangekondigd deze stap te gaan nemen.

Het pensioenfonds van KLM heeft onvoldoende geld in kas om aan haar verplichtingen te voldoen en werkgever en OR hadden afgesproken met elkaar dat KLM jaarlijks een extra bedrag in het fonds (herstelbetalingen) zou gaan doen.

KLM heeft aangekondigd dat zij hiermee stoppen.

Meer...
Tags: beleggen, compensatie, instemming, medezeggenschap

Rechtbank stelt OR van pensioenadviseur AON in het ongelijk inzake kwestie verhuisplan pensioenfonds naar België. Deze kwestie gaat de rechtsvormende taak van de rechtbank inderdaad te buiten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op basis van de informatie uit de pers vinden wij de houding van deze adviseur ten opzichte van het eigen personeel niet echt duurzaam. Het stoppen van (met werknemers afgesproken herstelbetalingen opschorten), totdat de werkgever haar zin heeft gekregen ..... past niet in een constructief overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenrecht, wor

Opinie in het Fd op de wijziging van het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Belangrijke wijziging in de WOR. Instemming ook voor een wijziging in de pensioenovereenkomst (afspraak werkgever en pensioenuitvoerder) voor pensioenonderdelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen kunnen raken. Zoals de winstdelingsvorm/overrente bij een geïndexeerd pensioen of de financieringswijze.

Het instemmingsrecht wordt ook van toepassing bij een wijziging van het pensioen dat bij een ondernemingspensioenfonds is ondergebracht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Het gebeurt nogal eens dat werkgevers een instemmingsverzoek aan Ondernemingsraden voor het wijzigen van de pensioenregeling doen en de argumenten voor de verandering blijken niet helemaal correct te zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

OR let op: steeds meer werkgevers willen af van garantiepensioen en komen met als alternatief een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling in een pensioenfonds. Dit betekend dat de pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn.

Op zichzelf is er niets mis met minder garanties, maar wat speelt er werkelijk? Hoeveel gaat de werkgever minder betalen (over een langere termijn) en op welke wijze worden de medewerkers gecompenseerd voor het inleveren van garantie?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, beleggen, compensatie, medezeggenschap

Werkgever en pensioenuitvoerders hanteren nogal eens onjuiste argumenten om van hun middelloonpensioen af te komen.

Ook verzekeraar Generali is van mening dat middelloon niet houdbaar is.

Voor pensioen geldt: afspraak is afspraak.

Als de werkgever wil versoberen moet bekend zijn of dit noodzakelijk is (valt bedrijf anders om), hoeveel iedere medewerker gaat inleveren (vaak tienduizenden euro's) en op welke wijze gecompenseerd gaat worden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, instemming, medezeggenschap

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Pensioenjurist Theo Gommer geeft een korte samenvatting van de uitkomsten van het rapport van het SCP over pensioen, solidariteit en keuzevrijheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Rapport pensioen: keuzevrijheid en solidariteit van het Sociaal Plan Bureau.

Afname solidariteit, meer eigen invulling gewenst, meer eigenbelang, minder verplichtingen, afgenomen vertrouwen in pensioenfondsen en bestuur.

Geen echt nieuws, wel uitgebreid onderbouwd door het SCP.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, compensatie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Commentaar van het FD (registratie vereist) op de "pensioenknip".

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen, premiestaffels

Artikel van Cees Grimbergen naar aanleiding van het programma "Zwarte Zwanen".Hierin wordt onder andere opgeroepen om meer vragen te stellen aan de pensioenuitvoerder en komen onfrisse beleggingspraktijken aan het licht.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, solidariteit

Voorbeeldreglement OR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Veel pensioenadviseurs zijn van mening dat werknemers keuzemogelijkheden niet aankunnen of dat zij verkeerde keuzes gaan maken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat als het eigendomsrecht van pensioen bij de werknemer komt te liggen en er sprake is van goede pensioencommunicatie zij het zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen juist de waardering van het pensioen zal vergroten.

Wie heeft er geen verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt?

Slimme defaults kunnen wel helpen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen, premiebijdrage werknemers

De Rechtbank Midden Nederland buigt zich over een zaak, waarbij de volgende elementen spelen:

• De werkgever vraagt instemming om de pensioenregeling te veranderen, maar de OR stemt niet in;

• De OR doet geen beroep op de mogelijkheid om het besluit van de werkgever nietig te verklaren;

• Een werknemer maakt bezwaar tegen de wijziging van de pensioenregeling en legt deze zaak voor aan de Rechtbank;

• De rechtbank wijst de vordering af omdat de OR geen beroep heeft gedaan op haar mogelijkheid : het nietigverklaren van het besluit.

Hierbij de link naar de site van AEGON die de uitspraak van commentaar voorziet en tevens enkele linken plaatst naar uitspraken die in het verlengde van deze case liggen (eenzijdig wijzigingsbeding, compensatie, werknemer die bezwaar maakt nadat de OR wel instemming had gegeven).

Voer voor Ondernemingsraden en hun adviseurs derhalve.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Pensioenfonds Havenarbeiders en vakbonden hebben zich in de luren laten leggen door AEGON en Optas en de Stichting Ammodo. Veel pensioengeld wordt niet gebruikt voor pensioen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, solidariteit

De staatssecretaris geeft de gemiddelde hoogte van de pensioenpremies en de gevolgen hiervan voor de werknemersbijdragen. Onze ervaringen zijn dat pensioenpremies helemaal niet lager worden en dat werkgevers in eerste instantie niet tot verlaging bijdrage werknemers overgaan. Hiervoor moet de OR in actie komen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioen 2015

De Rechtbank oordeelt over een zaak waarbij de OR heeft nagelaten om aan te geven niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling.

Het nalaten van het beroep op nietigheid van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde (vanwege ontbreken instemming van de OR) bindt de medewerkers derhalve.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

De pensioenfederatie vindt het ook wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioen in een keer op te nemen.

Op zicht een hele goede zaak, maar in wiens belang is het dat zij dit willen toestaan pas nadat het pensioen tot uitkering komt en niet al eerder (voor bij voorbeeld de aflossing van een gedeelte van de hypotheek)?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenvervroeging, verplichte pensioendatum 67 jaar, aow

De SER spant zich in om zeggenschap van de OR hoog op de agenda te houden.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Tot 16 maart 2015 is er een internetconsultatie, vanwege aanpassing WOR. Het huidige instemmingsrecht mbt wijziging van een pensioenregeling is niet goed geregeld. Hieronder een concept reactie en de link naar het ministerie.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Achterhoedegevecht pensioenfondsen om doorsneepremie (en hiermee hun monopoly om alleenuitvoerder van een pensioenregeling in een Bpf te blijven) te behouden, ondanks vele adviezen om over te gaan naar een eerlijker premie.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, pensioenveranderingen, medezeggenschap, leeftijd

Onvoldoende compensatie aangeboden door werkgever bij wijziging van een pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, medezeggenschap

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen door rechter toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

In Amsterdam (4 maart 2008: JAR 2008/299) buigt de rechtbank zich over afschaffen van de VUT regeling. Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. De instemming van de OR is niet doorslaggevend. De OR heeft zich, volgens de rechter, niet voldoende laten voorlichten en de instemming is ook niet voorgelegd aan de werknemers. Er waren volgens de rechter betere alternatieven.

De rechter heeft zich meerder malen bemoeit met de vraag of er voldoende compensatie is gegeven door de werkgever bij een gewijzigde pensioenregeling.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Rechten Ondernemingsraad bij voorgestelde wijziging pensioenregeling Instemmingsrecht, adviesrecht.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Het Hof van Arnhem doet uitspraak op 15 maart 2011 (PJ2011/78) over een wijziging van een eindloon naar een middelloonpensioenregeling. De werkgever heeft een beding opgenomen dat bij instemming van de OR dit de medewerkers bindt. De rechter toetst op artikel 7:613 BW.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

De Pensioenwet is voor ondernemingsraden uiteraard ook van belang. Dit is hem of haar, al naar gelang uw keuze, helemaal.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

TKP schrijft een stuk over medezeggenschap pensioen en de or.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, overheid, intro

De staatssecretaris heeft op 14 oktober 2014 aangekondigd dat zij het advies van de SER gaat overnemen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

De SER heeft op verzoek van de staatssecretaris een rapport (juni 2014) geschreven over lacunes in het medezeggenschap en adviseert een aantal verduidelijkingen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht

Anne Laning geeft analyse van drietal(openbaar gemaakte) data dekkingsgraden na transitie. Er blijkt (bij deze dekkingsgraden) grote ruimte te zijn om pensioenen te verhogen en solidariteitsreserves te vullen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, pensioenwet

Samen met Léon Zijlmans AAG vragen wij aandacht voor de hoogte van de gemiddelde premies die betaald worden voor pensioen. Deze zijn in veel gevallen veel te laag voor een redelijk pensioeninkomen. Ons advies voor ondernemingsraden: zorg voor een realistisch beeld en laat eens voorrekening met hoeveel procent het verwachte pensioeninkomen daalt ten opzichte van het inkomen voor pensionering. Hierna kun je dan bepalen of dit ook past bij jullie organisatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans AAG over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemingsraden doe de check of de dekking aansluit bij de wensen. Premie is laag en dekking vaak onvoldoende en kan tot tegenvallers leiden!

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Werkgever verandert de pensioenregeling. Enkele werknemers gaan niet akkoord en vragen de rechter om uitspraak.

Argumenten werkgever:

* eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen, dus moet de rechter zich de vraag stellen of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het belang van de werknemers;

* Voortzetting van de middelloonregeling zou gepaard gaan met 90% extra kosten;

* alvast anticiperen op nieuwe pensioenstelsel.

Rechter overweegt:

* pensioenregeling had kunnen worden voortgezet;

* Pensioenwet is nog niet aangepast;

* er is een kans dat werknemers er bij de premieregeling op achteruitgaan ten opzichte van het gegarandeerde middelloonpensioen;

* werkgever heeft verder geen compensatie aangeboden.

De rechter oordeelde dat de werkgever geen zwaarwichtig belang had om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, beschikbare premie, medezeggenschap

Eigen blog: zorg ervoor dat er volledig met de juiste informatie gecommuniceerd wordt

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Eigen blog: oplossing voor het door Pieter Omtzigt breed uitgemeten "probleem" dat het partnerpensioen kan vervallen als het Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, partnerpensioen maximaal

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die een (te) lage premie regeling wil invoeren voor nieuwe werknemers (verboden ongelijke behandeling) en geen volledige compensatie wil betalen voor werknemers die erop achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: compenseren, ongelijke behandeling, medezeggenschap, pensioenakkoord

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Ondernemingsraden hebben recht (WOR art 16 en 22) om deskundigen in te schakelen. Bij pensioenkwesties geen overbodige luxe en vaak een "must".

Het gaat immers om afspraken over het inkomen van de medewerkers.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

Rapport gezondheidsraad in verband met langer doorwerken

Bron/meer...
Tags: demotie, medezeggenschap

Doorvragen bij een voorgestelde verandering van het pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, medezeggenschap

Artikel over dat je als deelnemer van een pensioenfonds invloed kunt uitoefenen op beleggingsbeleid omdat je bijvoorbeeld niet wil dat in tabaksindustrie wordt belegd.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, medezeggenschap

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Een eigen pensioenadviseur is voor een ondernemingsraad echt belangrijk bij een voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming

Nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten levert volgens Frank den Buter van de Universiteit van Amsterdam nogal wat te overdenken op.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen

OR heeft recht op het inschakelen van deskundigen (WOR art 16). Het melden van de geschatte kosten (WOR Art 22.2) is voldoende.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

5 tips voor de onderhandeling met de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap

programma Zwarte Zwanen maart 2017

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, medezeggenschap

eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst: waarop letten?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, solidariteit, pensioenveranderingen

een sobere pensioenregeling voor werknemers die vanaf een bepaalde datum indienst treden is niet zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, leeftijd, medezeggenschap

Opinie Van Doorne Advocaten over reikwijdte instemmingsrecht WOR bij pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

blog beter goed overleg tussen OR dan hakken in het zand en waarop letten

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Adviseur legt uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden in voordeel werkgever uit. Maar er wordt niet ingegaan dat er meer dan 100 alternatieven zouden zijn geweest om een voor de werknemers beter pensioen te hebben kunnen regelen.

Kern is dat de vakbonden hebben ingestemd en om deze reden worden werknemers in het ongelijk gesteld. Voor het Hof geldt dat pensioen pensioen is. Dus bijna maximaal middelloon met vroegpensioen is te vergelijken met beschikbare premie (en dan ook nog eens veel minder dan de maximaal toegestane staffel)

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, instemming

Hof Arnhem: Werknemersvertegenwoordiging stemmen in met versobering pensioen: werknemers de dupe.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

OR besluit: vanwege bonusbeleid valt pensioenuitvoerder af voor keuze nieuwe pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, transparantie

"laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten" .

Een voorstel dat dagelijks wordt gedaan omdat de pensioenen fors verlaagd worden. Maar waar gaat het eigenlijk over? Is het wel nodig?

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, transparantie

Hoeveel gaat de partner van een overleden werknemer ontvangen en past dit bij de visie van de OR en de onderneming?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen, waardeoverdracht

Aanpassingen in de WOR inzake het instemmingsrecht geeft een OR meer inspraak. Nog beter is om een bovenwettelijke afspraak met de werkgever te maken.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Prof Herman Kappelle inzake aanpassing WOR

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap, wor

Instemmingsrecht (WOR) is nog niet aangepast. Wij adviseren ondernemingsraden om bij wijziging pensioenregeling waarover nu overleg met de werkgever is bovenwettelijke afspraken over instemming te maken. Bij onder andere Shell en AON is dit behoorlijk fout gegaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Pensioen is uitgesteld salaris. Zou een verlaging van enkele tientallen procenten van het huidige salaris bespreekbaar zijn?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Artikel over onzekerheden veranderingen in wijziging WOR instemmingsrecht pensioen door LCP.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Nogmaals: reikwijdte medezeggenschap ondernemingsraad bij pensioenregelingen veranderd. Netjes uitgelegd door Achmea.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Het kiezen van een nieuwe pensioenuitvoerder is wettelijk niet instemmingsplichtig. Maar omdat er bijna altijd veranderingen in het pensioen zijn, is het raadzaam om ruim voordat het contract met de pensioenuitvoerder afloopt samen met de werkgever op te trekken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Commentaar prof. Eric Lutjes op wijziging art 27 WOR instemmingsrecht wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Pensioenjurist Bergamin over wijziging WOR art 27

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap

Ondernemingsraad let op: als uw pensioenregeling van een verzekerde regeling naar een APF gaat. De garanties (100% bij een verzekeraar) worden zachter (geen garantie als er onvoldoende geld in de pot zit).

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Toekomstvisie pensioen door FNV.

Ondermeer:

* 70% eindloon en meer voor werknemers met salaris die minder dan modaal verdienen zodat zij eerder met pensioen kunnen

* aandacht voor indexaties

* pensioenplicht (ook zelfstandigen)

* jong blijft betalen voor oud en laagopgeleid voor hoger opgeleid

* pensioen alleen voor pensioen gebruiken (waarom niet deel van pensioengeld gebruiken voor aflossen hypotheek? Dit levert veel meer op en je hebt minder pensioeninkomen nodig als de hypotheek is afgelost)

* transparantie in pensioenvermogen: hoeveel is jouw pensioen waard

* verbod afkoop kleine pensioenen (administratieve kosten aanhouden klein pensioen versus pensioengeld voor pensioen gebruiken. Waardeoverdracht is immers toegestaan

* forse toename pensioenkosten: wie gaat dit betalen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, medezeggenschap, solidariteit

Opname van het pensioen als je dit nodig hebt is mogelijk in Engeland. In dit artikel wordt besproken wat (of) wij hier nog wat van kunnen leren en wordt op de consequenties ingegaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Pensioenadviseur AON vraagt de rechter om voor een voorgenomen aanpassing van hun eigen pensioenregeling de OR te mogen omzeilen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Tips van de SER voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap

Het persbericht en hierdoor het uittreksel van het rapport van het SCP over solidariteit en keuzevrijheid.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, solidariteit

De toezichthouder is van mening dat de pensioenambitie (wat willen we aan pensioen uitkeren?) en de verwachtingen van premie-inleg en verwacht rendement niet aansluiten bij elkaar. De praktijk leert dat pensioenen fors achter zijn gebleven bij de ambities.

Hoe zit dit met het pensioen in jullie onderneming?

Wat is de ambitie en sluit de premie-inleg aan bij de verwachtingen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, solidariteit

Commentaar en geschiedenis bij het Instemmingsrecht. Wanneer is er wel/geen instemming van de OR aan de orde bij pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, overheid, pensioenrecht

Hierbij Zwarte Zwanen over fraude, bedrog, zogenaamde integriteit & transparantie met pensioenbeleggingen.

OR: blijf vragen stellen!!!

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, premiebijdrage werknemers, premiestaffels

Steven van Weyenberg bevraagt de staatssecretaris over het begrip "verzekerde partner". In veel pensioenregelingen kun je wel een partnerpensioen hebben verzekerd, maar krijg je geen uitkering als je niet aan de eisen van de pensioenuitvoerder voldoet.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, ongelijke behandeling, solidariteit

Vaak gehoord "ons pensioen is goed geregeld"

Maar wat is goed?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, medezeggenschap

De meerderheid van de werknemers stemt in met een wijziging. Volgens de rechtbank is dit geen garantie voor de werkgever dat hij de pensioenovereenkomst eenzijdig kan wijzigen.

De directie van de bouwonderneming vroeg haar ondernemingsraad onverplicht om advies. De ondernemingsraad adviseerde daarop positief. Ook dat geeft een werkgever niet de garantie dat zij eenzijdig mag wijzigen. Een uitzondering daarop is wanneer de ondernemingsraad van de werknemers de bevoegdheid heeft gekregen om namens de hen in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Dit laatste komt echter niet zo vaak voor.

Voor het wijzigen van een pensioenovereenkomst instemming nodig is van de werknemer(s). Daarbij maakt het niet uit of sprake is van uitdrukkelijke instemming of stilzwijgend. En moet er een redelijke compensatie worden gegeven. Volgens het Hof was in deze casus geen sprake van een redelijke compensatie. Wij zijn benieuwd wat een rechter een redelijke compensatie vindt voor de vermindering van pensioenopbouw als gevolg van Witteveen 2014 en 2015.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Werkgever krijgt geen instemming van de OR voor een voorgenomen wijziging van de pensioenregeling. De OR roept geen nietigheid in. De wijziging wordt doorgevoerd. Een medewerker maakt bezwaar. De rechtbank doet uitspraak.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Pensioen saai?

De planning van onderwerpen die binnenkort nog door de overheid behandeld gaan worden is overvol.

Bron/meer...
Tags: aow, medezeggenschap, overheid, solidariteit

De kosten voor het inschakelen van een deskundige komen voor rekening van de werkgever (WOR art 22) mits deze kosten terecht worden gemaakt.

De rechtbank stelt een OR in het ongelijk, omdat de OR in dit geval niet gaat over het pensioen.

Wij vragen ons af wat de rol van de adviseur van de OR in deze is geweest. Immers een hele logische uitspraak van de rechtbank en een vervelende discussie tussen de werkgever en de OR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Pensioenvisie van Stattler en Waldorff.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Initiatief om de OR en medezeggenschap hoog op de agenda te zetten: OR en commissaris.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Als werknemers pensioen - al was het maar een beetje meer - zouden begrijpen, zou de waardering een stuk groter zijn.

Hoe gaat de pensioencommunicatie bij uw bedrijf en zou de OR een rol kunnen hebben in het communicatietraject, zodat collegae meer waardering voor hun arbeidspakket krijgen?

De Wetgever vindt hier ook iets over.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, pensioenrecht

Gokken met uw pensioengeld. De uitzending van Zwarte Zwanen.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, medezeggenschap, solidariteit, toeslagen

Werkgever wijzigt de arbeidsvoorwaarden. Rechter besluit dat dit is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

OR stemt in met wijziging VUT-regeling, maar werknemers maken bezwaar. De rechter besluit dat de wijziging niet redelijk is.

Bron/meer...
Tags: instemming, compensatie, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Bij de berekening van de hoogte van de kosten moet de compensatie niet uitgaan van een jaar maar van de kosten bij ongewijzigde voortzetting. Er moet dus een doorrekening gemaakt worden van de hoogte van de kosten over meerdere jaren bij de bepaling van de hoogte van de compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Pensioenadvocaat Sjoerd de Vos schrijft een uitgebreid artikel over de (on)mogelijkheden die de werkgever heeft om eenzijdig de pensioenregeling te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Als de werkgever de overeenkomst met het pensioenfonds beëindigd (actueel: Alcatel), zijn er nogal wat haken en ogen aan de rechten van de werknemers. Enkele pensioenjuristen buigen zich hierover

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Arbeidsjurist Moonen is in een stukje dat handelt over het wijzigen van een pensioenregeling door de werkgever van mening dat pensioenregelingen zoals deze vroeger bestonden niet meer betaalbaar zijn. Verder geeft hij aan dat veel werkgevers, als het contract afloopt, vaak veel meer moeten betalen.

Volgens OR-Pensioenadviseurs is, weliswaar nadat de bestuurder overlegt met de ondernemingsraad, maar in eerste instantie geldt: afspraak ook afspraak! Doorrekenen van de kosten over een wat langere periode is ook logisch. Door de nieuwe tarieven die verzekeraars hanteren (lagere rente en nieuwe overlevingstafels) kan een werkgever ook worden geconfronteerd met hogere pensioenkosten. Er moet echter in eerste instantie bij eindloon of middelloon naar de pensioentoezegging gekeken worden. Dit is de arbeidsvoorwaarde!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, medezeggenschap

Ook verzekeraar Delta Lloyd wilde van de onvoorwaardelijke indexaties af en wijzigde de pensioenregeling, ook voor ex-medewerkers.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, solidariteit

OR Net geeft 11 tips over het instemmingsrecht

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor