Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Memorie van Antwoord Wet toekomst pensioenen naar aanleiding van 1.000 vragen uit de Eerste Kamer

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet, pensioenveranderingen

Blog "ook werknemers van "kleine" ondernemingen (tot 50 werknemers) hebben inspraak bij een eventuele verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, pensioenveranderingen

Ook de Hoge Raad geeft aan dat Fair Play Centers onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de medewerkers bij de wijziging van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenveranderingen, uitspraken

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, compensatie, pensioenveranderingen

Maatregelen uit Regeerakkoord Rutte 3:

afschaffen doossneepremie, persoonlijke pensioenpotjes en degressieve opbouw.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, wet, pensioenveranderingen

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Afschaffen doorsneepremie levert tot 9,5% minder pensioen op.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, solidariteit

eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst: waarop letten?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, solidariteit, pensioenveranderingen

Commissie Gelijke rechten voor de mens staat toe dat nieuwe werknemers in een nieuwe pensioenregeling mogen. Geen Ongelijke behandeling.

Goed punt om rekening mee te houden als de werkgever de pensioenregeling wil veranderen.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Hoeveel gaat de partner van een overleden werknemer ontvangen en past dit bij de visie van de OR en de onderneming?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen, waardeoverdracht

Het kiezen van een nieuwe pensioenuitvoerder is wettelijk niet instemmingsplichtig. Maar omdat er bijna altijd veranderingen in het pensioen zijn, is het raadzaam om ruim voordat het contract met de pensioenuitvoerder afloopt samen met de werkgever op te trekken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Opname van het pensioen als je dit nodig hebt is mogelijk in Engeland. In dit artikel wordt besproken wat (of) wij hier nog wat van kunnen leren en wordt op de consequenties ingegaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Rapport pensioen: keuzevrijheid en solidariteit van het Sociaal Plan Bureau.

Afname solidariteit, meer eigen invulling gewenst, meer eigenbelang, minder verplichtingen, afgenomen vertrouwen in pensioenfondsen en bestuur.

Geen echt nieuws, wel uitgebreid onderbouwd door het SCP.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, compensatie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Commentaar van het FD (registratie vereist) op de "pensioenknip".

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen, premiestaffels

Vergelijking tussen het Nederlandse pensioenstelsel en die van landen die hoog scoren op de lijst van internationaal goede pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiebijdrage werknemers, pensioenveranderingen

MOET de premieverlaging voor versobering pensioenen ingeval van een cao worden gecompenseerd? Hierover buigt de rechtbank zich.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, pensioenveranderingen

Pensioenvisie van Stattler en Waldorff.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Achterhoedegevecht pensioenfondsen om doorsneepremie (en hiermee hun monopoly om alleenuitvoerder van een pensioenregeling in een Bpf te blijven) te behouden, ondanks vele adviezen om over te gaan naar een eerlijker premie.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, pensioenveranderingen, medezeggenschap, leeftijd

In Amsterdam (4 maart 2008: JAR 2008/299) buigt de rechtbank zich over afschaffen van de VUT regeling. Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. De instemming van de OR is niet doorslaggevend. De OR heeft zich, volgens de rechter, niet voldoende laten voorlichten en de instemming is ook niet voorgelegd aan de werknemers. Er waren volgens de rechter betere alternatieven.

De rechter heeft zich meerder malen bemoeit met de vraag of er voldoende compensatie is gegeven door de werkgever bij een gewijzigde pensioenregeling.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Belangrijke pensioenvisionairs hebben in een gezamenlijk rapport (en dit is lastig met grote ego’s) een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om pensioen in de toekomst meer houdbaar te maken.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, beschikbare premie, leeftijd, solidariteit

Mark Heemskerk schijft in het FD een stuk over het nieuwe pensioen in 2015 en mogelijke gevolgen vanwege ongelijke behandeling bij compensatie vanwege pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen, pensioen 2015

Wil Post beschrijft haar pensioendroom en wil een aantal pensioenzaken veranderen.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, leeftijd, pensioenveranderingen

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Bij voorgestelde pensioenveranderingen wordt vaak van veel te hoge verwachte rendementen uitgegaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenveranderingen, compensatie

Linda Evers zet een aantal uitspraken op een rij inzake verandering van pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenveranderingen

Pensioenplannen volgens het Regeerakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenveranderingen, wet

Blog over zorgvuldig met pensioenverandering omgaan. De praktijk leert dat dit vaak niet gebeurt en de nasleep lang is en financiële gevolgen enorm kunnen zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen, transparantie

Nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten levert volgens Frank den Buter van de Universiteit van Amsterdam nogal wat te overdenken op.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen

Artikel PGGM over "het nieuwe pensioencontract".

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, pensioenveranderingen

Het rapport van de Sociaal en Cultureel Planbureau "Kwestie van Kiezen".In totaal een boekwerk van 154 bladzijden en met 15 bladzijden over pensioen.

Bron/meer...
Tags: aow, lage rente, pensioenveranderingen, flexibiliteit

Politiek, pensioenuitvoerders, adviseurs buitelen over elkaar heen om pensioenen te veranderen. Werknemers willen wat heel anders.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, pensioenveranderingen

Visie Theo Gommer op pensioenstelsel. Wel simpel, maar beter?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenveranderingen

Het gebeurt nogal eens dat werkgevers een instemmingsverzoek aan Ondernemingsraden voor het wijzigen van de pensioenregeling doen en de argumenten voor de verandering blijken niet helemaal correct te zijn.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Werkgeverschecklist pensioen. Vanaf 2016 verplicht!

http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie, pensioenveranderingen

De Wetgeving rond beschikbare premieregelingen wijzigt in 2017.

De Kring van PensioenSpecialisten (KPS) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het voorstel te reageren middels een internetconsultatie.

OR-Pensioenadviseurs heeft een inbreng op dit wetsvoorstel middels de werkgroep van de KPS.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenveranderingen, premiestaffels

Veel pensioenadviseurs zijn van mening dat werknemers keuzemogelijkheden niet aankunnen of dat zij verkeerde keuzes gaan maken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat als het eigendomsrecht van pensioen bij de werknemer komt te liggen en er sprake is van goede pensioencommunicatie zij het zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen juist de waardering van het pensioen zal vergroten.

Wie heeft er geen verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt?

Slimme defaults kunnen wel helpen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen, premiebijdrage werknemers

Ook prof Hans van Meerten ziet het huidige pensioenstelsel als onhoudbaar.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenveranderingen, solidariteit

Maximale opbouwpercentages en minimale franchises 2015

Bron/meer...
Tags: franchise, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen

Bij de berekening van de hoogte van de kosten moet de compensatie niet uitgaan van een jaar maar van de kosten bij ongewijzigde voortzetting. Er moet dus een doorrekening gemaakt worden van de hoogte van de kosten over meerdere jaren bij de bepaling van de hoogte van de compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

proefschrift Emilie Schols inzake de franchise in pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: franchise, ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen

Verzameling artikelen voor met name pensioenfondsen:

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, franchise, leeftijd, pensioeninformatie

Art. 19 Pensioenwet

Wijziging pensioenovereenkomst

Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien de bevoegdheid daartoe schriftelijk in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er tevens sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 20 PW geeft aan dat wijzigingen alleen betrekking mogen hebben op toekomstige pensioenopbouw. Wat is opgebouwd mag niet verminderd worden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, pensioenveranderingen