Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Netspar met rapport over flexibel pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenvervroeging

Vroegpensioen en zware beroepen door SEO.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, pensioenvervroeging

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Klinkt (politiek) lekker dat we langer doorwerken en dit een succes is. Uit onderzoek blijkt dit voor veel gepensioneerden niet zo te zijn.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

In deze tabel van het CBS kun je lezen hoe lang je gemiddeld nog leeft.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging

De pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker in het kader van demotie genoegen neemt met een lager salaris hoeft het pensioen niet verlaagd te worden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Voorwaarden voor deeltijdpensioen

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow, overheid, pensioenvervroeging

De Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze, op 10 juni 2014 in de Eerste kamer aangenomen wet (nr. 33.818) waarin het nieuwe ontslagrecht is geregeld, kent ook enkele bepalingen die verband houden met pensioen. In het nieuwe artikel 7:669 BW is in lid 4 het pensioenontslag opgenomen. Ligt dat pensioenontslag vóór de datum waarop de werknemer AOW-gerechtigde wordt dan dient deze datum op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) objectief gerechtvaardigd te zijn, daarna niet. Met andere woorden: de AOW-leeftijd is bepalend.

Een risicopartnerpensioenknip is na invoering van de versobering van het Witteveenkader per 1-1-2015 toegestaan zodat de versobering geen gevolgen heeft voor verstreken dienstjaren. Als gevolg van de versobering, zo wordt geredeneerd, moet het nabestaandenpensioen op basis van risicodekking, de risicomethode, ook over de verstreken jaren, in tegenstelling tot de opbouwmethode, gebaseerd worden op de beperkte opbouwruimte. Middels onderdeel 2.3 van het beleidsbesluit BLKB2014/1702M van 23 september 2014 is toegestaan met het oog op een redelijke wetstoepassing dat de tot 1-1-2015 van toepassing zijnde opbouwruimte ook na die datum van toepassing blijft over het tot 1-1-2015 van toepassing zijnde pensioengevend loon. Hiermee krijgen aanspraken op nabestaandenpensioen, zowel op opbouwbasis als op risicobasis, ook na invoering van de versobering van het Witteveenkader een gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, pensioenvervroeging

Heel belangrijk nieuws voor medewerkers met een beschikbare premieregeling. Tot op heden is de regel dat op de pensioendatum het kapitaal omgezet moet worden naar een levenslang pensioen. De pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen onder andere de huidige (lage) rente. Hierdoor vallen pensioenuitkeringen vaak behoorlijk tegen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij er niet onwelwillend tegenover staat dat ook in de uitkeringsfase er nog wat actiever belegd mag worden (indien gewenst uiteraard). Ook een gepensioneerde heeft immers nog een behoorlijk lange beleggingshorizon.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Hoe lang leven we trouwens gemiddeld nadat ons pensioen ingaan?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Mogelijkheid: oudere werknemers gaan minder werken en verdienen, maar houden pensioenopbouw bijvoorbeeld: 80/90/100%

Bron/meer...
Tags: demotie, Generatiepact, flexibiliteit, pensioenmaxima, pensioenvervroeging

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Verzekeraars pikken wat extra in bij pensioenvervroeging

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, pensioenklokkenluider.nl

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Veel pensioenregelingen zijn aangepast naar 67 jaar. In veel gevallen is het voor 2015 opgebouwde pensioen blijven staan op 65 jaar. Dit kan worden uitgesteld, maar alleen als de werknemer ook werkt (in loondienst of als zelfstandige).

Een pensioenuitkering wordt gekort op de WW-uitkering.

Goed om hiermee als OR rekening te houden bij bv een reorganisatie.

Meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Memorie van Antwoord door de Staatssecretaris bij wetsvoorstel versnelde aanpassing Aow-leeftijd

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, pensioenvervroeging

De pensioenfederatie vindt het ook wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioen in een keer op te nemen.

Op zicht een hele goede zaak, maar in wiens belang is het dat zij dit willen toestaan pas nadat het pensioen tot uitkering komt en niet al eerder (voor bij voorbeeld de aflossing van een gedeelte van de hypotheek)?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenvervroeging, verplichte pensioendatum 67 jaar, aow

Overgangsmaatregel aanpassing na 2015

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioenmaxima, pensioenvervroeging, vraag en antwoord

Bij pensioen dat in gaat op leeftijd 60 jaar wordt niet (meer) getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd.

Bron/meer...
Tags: pensioenvervroeging, aow, overheid, pensioenrecht

De ingangsdatum van de Aow gaat versneld omhoog. In 2018 is het 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hierna kan deze ingangsdatum verder stijgen. Dit is al in de huidige wetgeving vastgelegd.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, pensioenvervroeging