Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Rapport Stichting Economisch Onderzoek Premie Pensioen Instelling (PPI)

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, beschikbare premie, premiestaffels, instemming

Goede samenvatting mogelijkheden en mogelijke problemen Wet Toekomst Pensioen bij wijziging regeling.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, instemming, premiestaffels

Met een maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijven de pensioenen ver wachter bij wat werknemers willen en denken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, lage rendementen, premiestaffels

Verschuiving van gegarandeerde pensioenen (DB) naar beschikbare premieregelingen (DC) volgens rapport actuarieel adviesbureau een trend.

Bij een DC pensioenregeling neemt de werknemer het beleggingsrisico en het langlevenrisico van de werkgever over.

Boven de al ingerekende rente in de staffel van 3% of 4% zal de deelnemer ook nog een extra rendement moeten behalen om waardevermindering door inflatie terug te verdienen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, premiestaffels

Commentaar van het FD (registratie vereist) op de "pensioenknip".

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen, premiestaffels

Hierbij Zwarte Zwanen over fraude, bedrog, zogenaamde integriteit & transparantie met pensioenbeleggingen.

OR: blijf vragen stellen!!!

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, premiebijdrage werknemers, premiestaffels

Artikel uit het FD, waarin de "pensioenknip" voor mensen met een beschikbare premie wordt behandeld.

Structurele oplossing (doorbeleggen na ingangsdatum van het pensioen) is in de maak. Pech voor de verzekeraars die nu geld inkopen tegen de risicovrije rente (juni 2015: minder dan 2%) en dit geld voor de toekomstige levensduur van de gemiddelde Nederlander + partner (een jaar of 20) in de knip heeft.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

Informatie over netto pensioen.

Bron/meer...
Tags: netto pensioen, beschikbare premie, grootverdieners, premiestaffels

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Nieuws inzake DC/beschikbare premieregelingen. Life cycles, doorbeleggen na pensioendatum, overschrijding max pensioen, hoogte staffels, etc

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiestaffels

pensioenadviseurs buitelen over elkaar heen dat pensioenen onbetaalbaar worden en werknemers keuzevrijheid willen. We moeten allemaal naar beschikbare premies. Of het pensioen onbetaalbaar is kun je met elkaar bediscussiëren over wat werknemers willen is weer een onderzoek gedaan en wordt in dit economenartikel besproken.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, premiestaffels, beschikbare premie

De Wetgeving rond beschikbare premieregelingen wijzigt in 2017.

De Kring van PensioenSpecialisten (KPS) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het voorstel te reageren middels een internetconsultatie.

OR-Pensioenadviseurs heeft een inbreng op dit wetsvoorstel middels de werkgroep van de KPS.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenveranderingen, premiestaffels

Bij een DC pensioenregeling (beschikbare premie) is de gepensioneerde verplicht om ca. 25 jaar beleggingsloos te beleggen (10 jaar voor en na pensioendatum). Een enorme winstbron voor verzekeraars die tegen een rente die onder de inflatie ligt 25 jaar geld beleggen.

Zwitserleven schrijft een stuk met onjuiste informatie en maakt gepensioneerden bang voor het beleggingsrisico (uiteraard willen zij deze winstbron graag in stand houden).

Het is goed dat er veranderingen komen en werknemers zelf de keuze krijgen wat zij met hun eigen pensioengeld willen: wel of niet meer of minder beleggingsrisico lopen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, overheid, premiestaffels

Pensioenvisie kabinet. Pensioenvermogen wordt van de deelnemer, pensioenplicht, degressieve pensioenopbouw (afschaffen premiestaffels), pensioengeld opnemen voor zorg en meer keuzemogelijkheden.

Doorlooptijd ten minste 5 jaar.

Dan zit er een nieuw kabinet.

De vraag is wat tegen die tijd de visie van het kabinet is.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, overheid, premiestaffels

Visie KPS op een toekomstbestendig defined contribution. Een van de medewerkers van OR-Pensioenadviseurs heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, demotie, franchise, premiestaffels

Vanaf 2015 gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Een lagere premie staffel is toegestaan (mits deze evenredig is) en een vast percentage voor alle werknemers (mits niet hoger dan het percentage dat geldt voor de jongste medewerker) is ook toegestaan.

Bron/meer...
Tags: premiestaffels, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima