Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen toeslagen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum

Wijziging van een pensioenregeling met negatieve optie (werknemer stemt niet bewust in) eis aan werknemer toegewezen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, uitspraken

Beroep waarbij adviseur van de werkgever wel juiste maar geen volledige informatie heeft gegeven.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, volledige informatie

uitspraak inzake eenzijdige wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Bestendige gedragslijn is ook een regeling!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Linda Evers zet een aantal uitspraken op een rij inzake verandering van pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenveranderingen

Werkgever doet beroep op zwaarwichtig belang.

Hoge kosten eindloonpensioen en harmonisatie arbeidsvoorwaarden geen reden.

OR had ingestemd

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Het arrest Kuijpers II gaat over een werknemer die niet volledig duidelijk is gemaakt wat de verandering van arbeidsvoorwaarde in heeft gehouden en hij heeft niet ondubbelzinnig ingestemd met de verandering

Bron/meer...
Tags: uitspraken

CZ-arrest: werknemer moet ondubbelzinnig instemmen met een verandering van de arbeidsvoorwaarde(n). de werknemer moet het en begrijpen en instemmen! Dit gebeurt bij pensioen heel vaak niet zorgvuldig genoeg. Met verstrekkende gevolgen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Uitspraak 10 januari 2018: werkgever wil eenzijdig de eigen bijdrage veranderen en dit wordt afgewezen door de rechter. De werkgever kan geen "zwaarwichtig belang" aantonen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, eenzijdige wijziging

Werkgever verandert pensioenvoorwaarden. Geen instemming verkregen door onvolledig verstrekte informatie.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken, onjuiste communicatie

Toelichting op uitspraak ECN veranderen pensioenregeling zonder instemming en niet uitgewerkte arbeidsverhouding

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenpaard van troje

Werkgever verandert indexatieclausule zonder instemming werknemers. Volgens de werkgever en de pensioenuitvoerder (Achmea) is tekst in nieuwe pensioenreglement gelijk aan oude tekst. De OR stemt in met de nieuwe tekst (voorgelicht door de pensioenuitvoerder). De rechter is duidelijk in het oordeel dat er inhoudelijk wel iets is veranderd en dat de werknemers hiermee niet hebben ingestemd. De wijziging wordt teruggedraaid. De werknemers behouden de oorspronkelijke indexatievoorwaarden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, pensioenpaard van troje, uitspraken

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Door niet te reageren op een verandering van het pensioen is er nog geen overeenstemming bereikt. Haviltex-maatstaf.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Uitspraak: werknemer met veel keuzemogelijkheden maakte verkeerde keuze.

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, pensioeninformatie, uitspraken

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

site met pensioennieuws voor ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

AON moet na gebrekkig advies provisie f 49K terugbetalen en wordt veroordeeld de schade (lager pensioen dan berekend) te vergoeden.

Zorglicht niet nagekomen.

Meer...
Tags: uitspraken, beleggen

Interessante uitspraken zie ook de uitspraak over "gelijke Behandeling"

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Mooie opbouw uitspraak inzake beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig financieel belang.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage

Diverse uitspraken met commentaar van Eric Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Juristenartikel over het wijzigen van een pensioenregeling.

In de praktijk gaat het wijzigen van een pensioenregeling vaak fout!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Hoger beroep: Waardeoverdracht van gegarandeerd pensioen naar een pensioenfonds: pensioenuitvoerder heeft werknemer er niet op gewezen dat pensioenfonds moet korten en dus financieel risico loopt en draait op voor eventuele schade (lager pensioen).

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, instemming, onjuiste communicatie

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Onrechtmatige daad werkgever vanwege geven onvoldoende informatie aan een werknemer.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken

Diverse artikelen en uitspraken over indexatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, uitspraken

Werkgever wijzigt indexatieclausule en werknemers van ECN gaan hiermee niet akkoord. de Hoge Raad is duidelijk: ook als werknemer uit dienst is heeft deze zijn/haar pensioenrechten en deze mogen niet veranderd worden.

helaas is niet ingegaan op art 19PW (redelijkheid en billijkheid van de wijziging). Deze uitspraak past in het onderzoek van pensioenklokkenluider.nl waarbij het laten vervallen door verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd) van het recht op toekomstige indexaties aan de orde is.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Werknemer heeft niet ingestemd met verandering pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Wijziging pensioenregeling afgewezen: werknemers hebben niet ingestemd met verandering door niet te reageren.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eenzijdige wijziging

Ontslag en deeltijdpensioen. Korting op WW?

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Kroniek Pensioenrecht. Verschillende uitspraken besproken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, uitspraken

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

KLM wil nieuwe pensioenuitvoeringsovereenkomst sluiten om onder (kosten van) indexaties uit te komen. Mag niet van de rechter.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken