Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw
De basis, de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR.

Bron/meer...
Tags: wet, wor, overheid, instemming

aankondiging uitstel ingangsdatum Wet Toekomst Pensioen

Bron/meer...
Tags: wet

Wetsvoorstel opname pensioenkapitaal ineens, RVU en Verlofsparen

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Nieuwsbrieven Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken, wet

Kamerbrief Koolmees nav Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, wet

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Argumenten voor compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Tips voor ondernemingsraden bij voorstel om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

Voor werknemers die in het verleden geen maximale pensioenregeling hebben gehad is er de mogelijkheid om dit in te halen.

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, wet, vraag en antwoord

2019:franchisebedragen inclusief lagere franchise bij niet maximale pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: franchise, wet, vraag en antwoord

De nieuwe opbouwpercentages, franchises (ook de verlaagde vanwege lagere dan maximale pensioenopbouw)

Bron/meer...
Tags: franchise, wet

Ontwikkeling AOW-leeftijd en Pensioenrichtdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Maatregelen uit Regeerakkoord Rutte 3:

afschaffen doossneepremie, persoonlijke pensioenpotjes en degressieve opbouw.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, wet, pensioenveranderingen

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

Aanpassingen aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2016. Onder andere doorwerkvereiste vervalt, beperking grens maximaal pensioen.

Bron/meer...
Tags: wet

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Wet doorwerken na Aow.

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Doorwerken na Aow in om doorwerken na ingangsdatum Aow te vergemakkelijken en de rechten en plichten van werkgever en medewerker vast te leggen. Ook zijn enkele hiermee verbonden Wetten aangepast.

De Wettekst vindt u hieronder en summiere uitleg van de aanpassingen geven wij daaronder aan.

• Loondoorbetalingsplicht is (tijdelijk, de bedoeling is 6 weken) beperkt tot 13 weken en wordt geëvolueerd;

• De re-integratieverplichtingen zijn beperkt;

• De opzegtermijn bij ziekte bedraagt 6 weken;

• Opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

• Na 6 contracten of na de periode van 48 maanden ontstaat een vast contract. Alleen periode of aantal contracten na ingang Aow worden hiervoor meegeteld;

• Minimumloon geldt ook voor Aow-gerechtigden;

• Hoofdregel voor overgangsrecht is “onmiddellijke werking” en overgangsrecht voor “bestaande situaties” (zoals “lopende” arbeidsongeschiktheid).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

SRK Verzekeringen vindt de pensioenkosten te hoog worden en probeert met de OR om eenzijdige wijziging door te voeren, hetgeen niet lukt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Kapstokartikel 7.611 BW. Goed werkgeverschap en goed werknemersschap.

In het kader van pensioen mag er vanuit worden gegaan dat afspraken worden nagekomen (totdat een nieuwe afspraak wordt gemaakt). In het pensioenreglement is vastgelegd op welk pensioen een medewerker mag rekenen. Als de werkgever de pensioenregeling wijzigt en een werknemer gaat erop achteruit is schadevergoeding aan de orde.

Bron/meer...
Tags: wet

Veel pensioenregeling zijn onterecht veranderd op basis van foute info.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Compensatie vragen!

Wettelijke onderbouwing.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd waarbij argumenten zijn aangedragen die onjuist zijn. ondernemingsraden en medewerkers zijn op het verkeerde been gezet. Is hier nog iets aan te doen? J

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, wet

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Ondernemingsraden: nu al aan de slag met het pensioenakkoord: ons advies: leg nu al neer bij bestuurder dat we volledige compensatie willen voor evt pensioenachteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie, wet

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

Besluit 2018-28515 inzake beschikbare premieregelingen en nieuwe staffels 2019

Bron/meer...
Tags: wet, vraag en antwoord

fiscaliteiten 2018: maximum opbouwpercentages, franchise etc.

Bron/meer...
Tags: wet

Pensioenplannen volgens het Regeerakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenveranderingen, wet

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Verzekeraars doen hun naam nogal eens eer aan om te proberen onder een uitkering uit te komen. Zo ook als er een nieuw contract bij een andere pensioenuitvoerder wordt afgesloten en een werknemer is ziek. Hierbij informatie over aansluitende dekkingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet

Adviseur legt uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden in voordeel werkgever uit. Maar er wordt niet ingegaan dat er meer dan 100 alternatieven zouden zijn geweest om een voor de werknemers beter pensioen te hebben kunnen regelen.

Kern is dat de vakbonden hebben ingestemd en om deze reden worden werknemers in het ongelijk gesteld. Voor het Hof geldt dat pensioen pensioen is. Dus bijna maximaal middelloon met vroegpensioen is te vergelijken met beschikbare premie (en dan ook nog eens veel minder dan de maximaal toegestane staffel)

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, instemming

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor

Ouderen die een klein pensioen hebben afgekocht, hebben geen recht op compensatie voor korting op de Aow-toeslag. Bij de bepaling van de hoogte van de Aow-toeslag wordt (na gerechtelijke uitspraak) terecht gekort op de toeslag. Een politicus die (nav een krantenartikel) goedkoop probeerde te scoren, had zijn dossier niet op orde: er was al een uitspraak gedaan.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, wet

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet