Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

De Aow wordt fors verhoogd in 2023 en hiermee ook de Aow-franchise.

Lagere pensioenen of is hier wat aan te doen?

Wij vinden van wel.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, compenseren, franchise

De brief van Koolmees aan de Tweede Kamer met het hele plan

Bron/meer...
Tags: aow

langzamer verhoging AOW-leeftijd zeer goed mogelijk

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenleeftijd

Het ruilen van pensioen voor eerder pensioen is al mogelijk. De AOW is (nog) niet flexibel. Hierbij een artikel waarin mogelijkheden worden uitgewerkt.

Bron/meer...
Tags: aow

Prof pleit voor trager oplopen AOW ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow

Economen aan het woord over een flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenleeftijd

Ontwikkeling AOW-leeftijd en Pensioenrichtdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

AOW-ingangsdatum stijgt (veel te) fors door. Artikel Me Judice.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

gezondheidsverschillen in Nederland

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Doorrekening CPB plan flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd

kort filmpje over Aow en pensioen en de betaalbaarheid hiervan en pensioenzekerheid

Bron/meer...
Tags: aow

Het rapport van de Sociaal en Cultureel Planbureau "Kwestie van Kiezen".In totaal een boekwerk van 154 bladzijden en met 15 bladzijden over pensioen.

Bron/meer...
Tags: aow, lage rente, pensioenveranderingen, flexibiliteit

Artikel uit het FD: PVV, 55Plus en SP willen de Aow-ingangsdatum terugbrengen naar 65 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Waar ligt de grens voor langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Als het FNV ligt gaat de AOW-leeftijd de komende jaren niet verder omhoog. Dit is echter al lang vastgelegd in de Wet. het Actuarieel Genootschap verwacht dat in 2044 de ingangsdatum voor de AOW al op 70 jaar ligt.

Hoe gaan bedrijven en werknemers dit regelen? Staat dit item op de agenda van de werkgever en de Ondernemingsraad?

Bron/meer...
Tags: aow

Centraal Bureau Statistiek: we leven nog gemiddeld 20 jaar na als "we" 65 jaar zijn geworden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Pensioenopgave sluit niet aan bij pensioensituatie vanwege verschillende administratie pensioenuitvoerders. AOW-ingangsdatum, pensioen 67 jaar, eerder opgebouwde pensioenen. Hoe gaan werknemers hieruit komen?

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Hoeveel pensioen mag worden opgebouwd in 2016? Sluit jullie pensioenregeling aan bij wat we in Nederland als een goed pensioen ervaren?

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Vermeend en Van der Ploeg zien "nieuwe werkelijkheid"en pleiten voor een verlaging van de Aow ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Het Nederlandse pensioenstelsel is door Mercer als 2e beste in de wereld beoordeeld. Vorig jaar stonden ‘we’ nog 3e, maar we zijn weer een plaats gestegen. Denemarken blijft eerste.

Van belang is dat de index naar het hele pensioenstelsel kijkt, en dus niet alleen naar de 2e pijler, het werkgeverspensioen. Met name omdat we veel sparen zijn we weer gestegen. Ook onze 1e pijler, de AOW, is voldoende hoog.

Omdat de verhoging van de pensioenleeftijd automatisch stijgt met de stijging van de levensverwachting zal de toekomstbestendigheid verder toenemen.

Het zwakke punt blijft uiteraard dat de verwachtingen van Nederlanders, met name de werkenden, hoger zijn dan hetgeen ze krijgen. Dat gemiddeld de pensioenen in Nederland hoog genoeg zijn is bekend, maar dat ze – aanzienlijk – lager zijn dan altijd voorgehouden én beloofd, is ook een feit.

Of iedere Nederlander dus ook die ‘2e plaats’ zo ervaart kan ernstig betwijfeld worden.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, solidariteit

Artikel over voor-, nadelen en mogelijkheden om je opgebouwde pensioen over te laten nemen door je huidige pensioenuitvoerder.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, waardeoverdracht

Wet doorwerken na Aow.

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Doorwerken na Aow in om doorwerken na ingangsdatum Aow te vergemakkelijken en de rechten en plichten van werkgever en medewerker vast te leggen. Ook zijn enkele hiermee verbonden Wetten aangepast.

De Wettekst vindt u hieronder en summiere uitleg van de aanpassingen geven wij daaronder aan.

• Loondoorbetalingsplicht is (tijdelijk, de bedoeling is 6 weken) beperkt tot 13 weken en wordt geëvolueerd;

• De re-integratieverplichtingen zijn beperkt;

• De opzegtermijn bij ziekte bedraagt 6 weken;

• Opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

• Na 6 contracten of na de periode van 48 maanden ontstaat een vast contract. Alleen periode of aantal contracten na ingang Aow worden hiervoor meegeteld;

• Minimumloon geldt ook voor Aow-gerechtigden;

• Hoofdregel voor overgangsrecht is “onmiddellijke werking” en overgangsrecht voor “bestaande situaties” (zoals “lopende” arbeidsongeschiktheid).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Ontslag voor ingangsdatum Aow: Verboden leeftijdsdiscriminatie zonder objectieve rechtsgrond.

Bron/meer...
Tags: aow, instemming, leeftijd, ongelijke behandeling

Zwitserleven geeft de nieuwe en op 1 juli 2015 aangepaste bedragen die volgens de Anw en Aow worden uitgekeerd.

Bron/meer...
Tags: aow

In deze tabel van het CBS kun je lezen hoe lang je gemiddeld nog leeft.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Video van de universitair docent economie Marieke Knoef van de Universiteit Leiden over onvoldoende pensioenopbouw. Maar liefst 20% zal een pensioeninkomen hebben dat onder het bestaansminimum ligt. Een mooie taak voor Ondernemingsraden om ervoor te zorgen dat dit voor jullie collegae niet het geval zal zijn.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioeninformatie

Opnieuw Kamervragen over afkoop klein pensioen en korten op de Aow-uitkering

Bron/meer...
Tags: aow, overheid

Pensioen saai?

De planning van onderwerpen die binnenkort nog door de overheid behandeld gaan worden is overvol.

Bron/meer...
Tags: aow, medezeggenschap, overheid, solidariteit

De flexibele ingangsdatum van de Aow is voorlopig de ijskast ingegaan. Zelf bepalen wanneer je jouw Aow op neemt heeft echter grote voordelen. Deze worden in dit artikel besproken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat op de argumenten van de staatssecretaris veel commentaar mogelijk is.

Bron/meer...
Tags: aow, nieuwsbrief, demotie, overheid, solidariteit

Langer doorwerken, maar wel minder: demotie!

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenvoorzieningen worden afgestemd op langer doorwerken. De AOW ingangsdatum is aangepast en ook de meeste pensioenregelingen sluiten op de nieuwe Aow-ingangsdatum aan.

Voor veel werknemers is langer doorwerken geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in de huidige functie en met de huidige belasting.

De vraag is op welke wijze instellingen omgaan met de nieuwe waarheid dat we langer doorwerken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om minder te gaan werken als het de werknemer te zwaar wordt en hoe wordt de medewerker gezien in de organisatie als deze minder zou gaan werken?

Het aanpassen van de pensioeningangsdatum van 65 naar 67 jaar is een vrij gemakkelijke stap. Na instemming door de OR behoeft alleen het pensioenreglement aangepast te worden, maar hiermee is het probleem van langer doorwerken niet opgelost. Maar is uw instelling voorbereid op langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker in het kader van demotie genoegen neemt met een lager salaris hoeft het pensioen niet verlaagd te worden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Hierbij de link die werknemers kan helpen vast te stellen hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie

Doorwerken na ingang pensioen wordt gemakkelijker. Hierbij de wettekst

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Voorwaarden voor deeltijdpensioen

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow, overheid, pensioenvervroeging

VUT en latere ingangsdatum Aow

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, aow

Onderzoek naar houdbaarheid verplicht gestelde pensioenfondsen VU 2013:

Bron/meer...
Tags: solidariteit, aow, solidariteit, premiebijdrage werknemers

“Witteveen” AOW-franchises 2015: € 12.642,00 voor middelloon en € 14.204,00 voor eindloon.

Bij een lagere dan de maximale pensioentoezegging mag een lagere franchise gehanteerd worden.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, vraag en antwoord, pensioenmaxima

De Wet Werk en Zekerheid regelt onder andere dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen per het moment dat de Aow van de werknemer in gaat of bij een afwijkende pensioendatum. Het is dus van belang dat de ingangsdatum van de pensioenregeling en de Aow-ingangsdatum op elkaar aansluiten. Anders kunnen werknemers tussen de financiële wal en het schip terecht komen.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, solidariteit

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet

Geen vroegpensioen voor zware beroepen.

Bron/meer...
Tags: aow

Pensioenleeftijd: Aow-ingangsdatum? In pensioenreglement genoemde datum? eerder in de arbeidsovereenkomst overeengekomen pensioendatum?

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen en ontslagdatum

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

Hulpmiddel om netto inkomen te berekenen na pensionering.

Bij lagere AOW zet je AOW op € 1,00 (0 gaat niet).

# Gevolg premieaftrek tijdens werkzame periode vs pensioeninkomen netto goed zichtbaar maken.

Bron/meer...
Tags: aow

Vroegpensioen en zware beroepen door SEO.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, pensioenvervroeging

AOW en franchisebedragen. Een lagere franchise is toegestaan bij een niet maximale pensioenopbouw. Bij veel pensioenregelingen is er ruimte om pensioenversobering te verbeteren door het gebruiken van een lagere franchise.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Opzeggen arbeidsovereenkomst vanwege pensionering: zo gemakkelijk is dit niet ...

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

artikel prof Harry van Dalen over aanvullende AOW

Bron/meer...
Tags: aow

Artikel Me Judice "waarom flexibele AOW wel kan".

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, flexibiliteit, overheid

Gemiddeld genomen zijn er minder ouderen met armoede. Maar 5% van de gepensioneerden heeft nog schulden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Economenblad Me Judice over het gevoel van diefstal van de AOW

Bron/meer...
Tags: aow

Doorrekening gevolgen flexibele AOW (2 jaar eerder tot 5 jaar later laten ingaan).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Flexibele AOW weer op de agenda.

Dit zou een beetje hulp kunnen zijn voor mensen die eerder moeten stoppen met werken. (Deeltijdpensioen, andere werk (?) en flexibele AOW)

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow

Met ingang van 2018 wordt de rekenleeftijd voor pensioenen aangepast naar 68 jaar. Ook de Aow leeftijd gaat vanaf 2022 omhoog.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

De vraag van een werknemer: Kan ik eerder met pensioen en hoe gaat dit dan?

Het lijkt allemaal simpel, maar .....

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen stijgt snel. Bij ambtenaren heel snel: van 59,5 jaar in 2006 tot 63,5 jaar in 2015. Nog ruim voor de ingangsdatum van hun Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen

De AOW ingangsdatum gaat in stapjes omhoog en wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting.

Bron/meer...
Tags: aow

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Onderzoek naar verwachte, gewenste en gevreesde pensioenleeftijd.

de wens van veel Nederlanders (62 jaar) is anders dan wat zij vrezen (boven de 67 jaar). De helft van de geënquêteerden heeft nog nooit bekeken hoe hij of zij er voor staat.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Armoede en rijkdom onder ouderen. Enkele cijfers op een rijtje.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

De rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken is aangepast. De verhouding tussen de verplichtingen (te betalen pensioenen) en bezittingen pakt hierdoor slechter uit. Dit betekend: geen indexaties, koopkrachtverlies ouderen en de kans op een hogere premie.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Veel pensioenregelingen zijn aangepast naar 67 jaar. In veel gevallen is het voor 2015 opgebouwde pensioen blijven staan op 65 jaar. Dit kan worden uitgesteld, maar alleen als de werknemer ook werkt (in loondienst of als zelfstandige).

Een pensioenuitkering wordt gekort op de WW-uitkering.

Goed om hiermee als OR rekening te houden bij bv een reorganisatie.

Meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Artikel uit het AD over de flexibele Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

40% Nederlanders moet soberder leven na pensionering.

Onvoldoende pensioencommunicatie!

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, nieuwsbrief

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Veel werknemers hebben liever zekerheid, veel werkgevers flexibiliteit. Wie gaat werknemers vertellen dat zij tot na hun 70-ste actief moeten blijven en dat dit vaak niet lukt in hun huidige functie.

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioeninformatie

Ouderen die een klein pensioen hebben afgekocht, hebben geen recht op compensatie voor korting op de Aow-toeslag. Bij de bepaling van de hoogte van de Aow-toeslag wordt (na gerechtelijke uitspraak) terecht gekort op de toeslag. Een politicus die (nav een krantenartikel) goedkoop probeerde te scoren, had zijn dossier niet op orde: er was al een uitspraak gedaan.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, wet

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel als een van de beste wordt beoordeeld (logisch: we hebben meer dan 1x het BNP van de BV Nederland gespaard), zal het stelsel toch op korte termijn aangepast worden.

Er zitten teveel ongelijkheden in en de kosten lopen teveel op.

Econoom Den Butter bespreekt het SER-advies.

Bron/meer...
Tags: aow, ongelijke behandeling, overheid, solidariteit

Memorie van Antwoord door de Staatssecretaris bij wetsvoorstel versnelde aanpassing Aow-leeftijd

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, pensioenvervroeging

Minder werken omdat we langer moeten werken: demotie dus.

Is dit al ingebed in uw organisatie?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Ook prof Hans van Meerten ziet het huidige pensioenstelsel als onhoudbaar.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenveranderingen, solidariteit

FNV maakt bezwaar tegen de aanpassing van de AOW. Zowel het vervallen van de partnertoeslag als het wijzigen van de ingangsdatum van AOW, kan desastreuze gevolgen voor het inkomen van AOW-gerechtigden veroorzaken.

Tevens gaat het FNV uit van verdringing op de arbeidsmarkt door AOW-ers.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, ongelijke behandeling

Veel werknemers hebben vragen over hun pensioen. Wijzer in geldzaken kan hen helpen bij het vinden van een antwoord.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, pensioen 2015, solidariteit

Iedere werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, solidariteit

De pensioenfederatie vindt het ook wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioen in een keer op te nemen.

Op zicht een hele goede zaak, maar in wiens belang is het dat zij dit willen toestaan pas nadat het pensioen tot uitkering komt en niet al eerder (voor bij voorbeeld de aflossing van een gedeelte van de hypotheek)?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenvervroeging, verplichte pensioendatum 67 jaar, aow

Werken na ingang Aow

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Bij pensioen dat in gaat op leeftijd 60 jaar wordt niet (meer) getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd.

Bron/meer...
Tags: pensioenvervroeging, aow, overheid, pensioenrecht

De Aow-bedragen voor 2015 en te hanteren Aow-franchise:

Bron/meer...
Tags: Aow

De ingangsdatum van de Aow gaat versneld omhoog. In 2018 is het 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hierna kan deze ingangsdatum verder stijgen. Dit is al in de huidige wetgeving vastgelegd.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, pensioenvervroeging

“De arbeidsrechter” geeft informatie over arbeidsrecht en behandeld ook de pensioenproblematiek.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, aow, franchise

Wil Post beschrijft haar pensioendroom en wil een aantal pensioenzaken veranderen.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, leeftijd, pensioenveranderingen