Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Voor de linkedIn gebruikers: een opsomming waarover en tussen wie zoal discussies kunnen ontstaan bij de invoering van een gewijzigde pensioenregeling vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Uitspraak Hoge Raad inz AFM.

Een onvoorwaardelijke indexatieafspraak is pas onvoorwaardelijk als deze ook gefinancierd is.

Daarnaast kan een onvoorwaardelijke aanspraak voorwaardelijk zijn omdat de voorwaarde is dat de werknemer nog in dienst moet zijn.

AFM mag eenzijdig wijzigen omdat de indexaties tot wijzigingsdatum volledig gefinancierd zijn en belang werknemer dus niet minder wordt door afschaffen van de voorwaardelijkheid (hetgeen ook is toegestaan).

Frustrerende uitspraak en conflict met rechtszekerheid. Zo was de afspraak op onvoorwaardelijke indexaties immers niet bedoeld.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken, indexaties

Werknemer toont volgens rechter onvoldoende belang aan zodat werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag veranderen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

SRK Verzekeringen vindt de pensioenkosten te hoog worden en probeert met de OR om eenzijdige wijziging door te voeren, hetgeen niet lukt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

artikel over pensioenwijziging (en Corona)

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, volledige informatie, uitspraken

bezwaren tegen het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, pensioenakkoord

Werkgever veranderd pensioenregeling. Werknemer maakt bezwaar, 75% werknemers stemt in en rechter stelt de werknemer in gelijk.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Blog inzake overwegingen en vragen die de OR kan stellen als de werkgever voorstelt om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, volledige informatie

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Argumenten voor compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Tips voor ondernemingsraden bij voorstel om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

Uitspraak 10 januari 2018: werkgever wil eenzijdig de eigen bijdrage veranderen en dit wordt afgewezen door de rechter. De werkgever kan geen "zwaarwichtig belang" aantonen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, eenzijdige wijziging

Artikel Dirkzwager pensioenadvocaten over aanpassing (indexatie) pensioenregeling pensioenfonds Delta Lloyd.

Terecht merkt Dikzwager op dat voor verzekerde regelingen (PW Art 20) geldt dat":

"Een ander belangrijk aspect is artikel 20 Pensioenwet. Hierin is uitgangspunt dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet mogelijk is van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken. Een voorwaardelijke aanspraak op toekomstige indexeringen valt hieronder; de Delta Lloyd en de ECN-uitspraken over aantasting en wijziging van bestaande aanspraken en rechten vielen nog onder de PSW."

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, onjuiste communicatie, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Werknemer heeft niet ingestemd met verandering pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Wijziging pensioenregeling afgewezen: werknemers hebben niet ingestemd met verandering door niet te reageren.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eenzijdige wijziging

Niet zondermeer toegestaan om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling in te voeren!Zeker niet als de nieuwe pensioenregeling lagere pensioenuitkomsten in het vooruitzicht biedt dan de pensioenregeling voor de bestaande werknemers.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, eenzijdige wijziging, leeftijd, beschikbare premie

Blog met aankondiging wijziging instemmingsrecht WOR aangenomen in Eerste en Tweede kamer

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Aanpassingen in de WOR inzake het instemmingsrecht geeft een OR meer inspraak. Nog beter is om een bovenwettelijke afspraak met de werkgever te maken.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Aanpassing Wetsvoorstel WOR inzake instemmingsrecht pensioen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Pensioen is uitgesteld salaris. Zou een verlaging van enkele tientallen procenten van het huidige salaris bespreekbaar zijn?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Artikel over onzekerheden veranderingen in wijziging WOR instemmingsrecht pensioen door LCP.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Nogmaals: reikwijdte medezeggenschap ondernemingsraad bij pensioenregelingen veranderd. Netjes uitgelegd door Achmea.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Ondernemingsraad let op: als uw pensioenregeling van een verzekerde regeling naar een APF gaat. De garanties (100% bij een verzekeraar) worden zachter (geen garantie als er onvoldoende geld in de pot zit).

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Belangrijke wijziging in de WOR. Instemming ook voor een wijziging in de pensioenovereenkomst (afspraak werkgever en pensioenuitvoerder) voor pensioenonderdelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen kunnen raken. Zoals de winstdelingsvorm/overrente bij een geïndexeerd pensioen of de financieringswijze.

Het instemmingsrecht wordt ook van toepassing bij een wijziging van het pensioen dat bij een ondernemingspensioenfonds is ondergebracht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Zwitserleven schrijft in haar nieuwsbrief dat door de lage rekenrente de premies stijgen en dus de pensioenen voor medewerkers lager worden.

Dit is uiteraard onjuiste informatie. De pensioenen zijn afgesproken met de medewerkers en deze kunnen niet zonder instemming versoberd worden.

In voorbereiding is een "klokkenluider-pensioen" site. Niet alleen onjuiste handelingen van pensioenuitvoerders worden gepresenteerd, maar wij zullen ook antwoorden geven en hulp bieden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, klokkenluider en pensioen, instemming, pensioenrecht

De meerderheid van de werknemers stemt in met een wijziging. Volgens de rechtbank is dit geen garantie voor de werkgever dat hij de pensioenovereenkomst eenzijdig kan wijzigen.

De directie van de bouwonderneming vroeg haar ondernemingsraad onverplicht om advies. De ondernemingsraad adviseerde daarop positief. Ook dat geeft een werkgever niet de garantie dat zij eenzijdig mag wijzigen. Een uitzondering daarop is wanneer de ondernemingsraad van de werknemers de bevoegdheid heeft gekregen om namens de hen in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Dit laatste komt echter niet zo vaak voor.

Voor het wijzigen van een pensioenovereenkomst instemming nodig is van de werknemer(s). Daarbij maakt het niet uit of sprake is van uitdrukkelijke instemming of stilzwijgend. En moet er een redelijke compensatie worden gegeven. Volgens het Hof was in deze casus geen sprake van een redelijke compensatie. Wij zijn benieuwd wat een rechter een redelijke compensatie vindt voor de vermindering van pensioenopbouw als gevolg van Witteveen 2014 en 2015.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Werkgever krijgt geen instemming van de OR voor een voorgenomen wijziging van de pensioenregeling. De OR roept geen nietigheid in. De wijziging wordt doorgevoerd. Een medewerker maakt bezwaar. De rechtbank doet uitspraak.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

MOET de premieverlaging voor versobering pensioenen ingeval van een cao worden gecompenseerd? Hierover buigt de rechtbank zich.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, pensioenveranderingen

Initiatief om de OR en medezeggenschap hoog op de agenda te zetten: OR en commissaris.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Tot 16 maart 2015 is er een internetconsultatie, vanwege aanpassing WOR. Het huidige instemmingsrecht mbt wijziging van een pensioenregeling is niet goed geregeld. Hieronder een concept reactie en de link naar het ministerie.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

OR stemt in met wijziging VUT-regeling, maar werknemers maken bezwaar. De rechter besluit dat de wijziging niet redelijk is.

Bron/meer...
Tags: instemming, compensatie, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

In Amsterdam (4 maart 2008: JAR 2008/299) buigt de rechtbank zich over afschaffen van de VUT regeling. Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. De instemming van de OR is niet doorslaggevend. De OR heeft zich, volgens de rechter, niet voldoende laten voorlichten en de instemming is ook niet voorgelegd aan de werknemers. Er waren volgens de rechter betere alternatieven.

De rechter heeft zich meerder malen bemoeit met de vraag of er voldoende compensatie is gegeven door de werkgever bij een gewijzigde pensioenregeling.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Pensioenadvocaat Sjoerd de Vos schrijft een uitgebreid artikel over de (on)mogelijkheden die de werkgever heeft om eenzijdig de pensioenregeling te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Ook 2e Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de staatssecretaris om alertheid gevraagd in deze casus.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Werkgever wijzigt een pensioenregeling en werknemer geeft aan “ik blijf in de oude pensioenregeling”. Rechter bepaalt dat dit stelling werknemer correct is.

Hierna voert werkgever nog aan dat voordering verlopen is. De pensioenregeling is in 1999 omgezet. (5 jaar). Maar rechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst na uitdiensttreding (2010) afgelopen is.

Overigens betrof dit een eindloonpensioenregeling (db) die is omgezet in een streefregeling (bij een constant rendement van 7% (!) zou dit voldoende kapitaal opleveren om een vergelijkbaar eindloonpensioen aan te kopen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Een MasterThesis van C.A.J.M. Peters met als onderwerp:

Is het juridisch mogelijk en wenselijk om bestaande pensioenaanspraken op 65 jaar collectief zonder tussenkomst van de individuele werknemers te wijzigen naar pensioendatum 67 jaar.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, verplichte pensioendatum 67 jaar, leeftijd, instemming

Arbeidsjurist Moonen is in een stukje dat handelt over het wijzigen van een pensioenregeling door de werkgever van mening dat pensioenregelingen zoals deze vroeger bestonden niet meer betaalbaar zijn. Verder geeft hij aan dat veel werkgevers, als het contract afloopt, vaak veel meer moeten betalen.

Volgens OR-Pensioenadviseurs is, weliswaar nadat de bestuurder overlegt met de ondernemingsraad, maar in eerste instantie geldt: afspraak ook afspraak! Doorrekenen van de kosten over een wat langere periode is ook logisch. Door de nieuwe tarieven die verzekeraars hanteren (lagere rente en nieuwe overlevingstafels) kan een werkgever ook worden geconfronteerd met hogere pensioenkosten. Er moet echter in eerste instantie bij eindloon of middelloon naar de pensioentoezegging gekeken worden. Dit is de arbeidsvoorwaarde!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, medezeggenschap

Ook verzekeraar Delta Lloyd wilde van de onvoorwaardelijke indexaties af en wijzigde de pensioenregeling, ook voor ex-medewerkers.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Veel pensioenregelingen zijn in het verleden veranderd (bv van eindloon naar middelloon)en bij deze wijziging is overeengekomen dat opgebouwde pensioenaanspraken voor de huidige werknemers onvoorwaardelijk geïndexeerd zouden worden. HR staat eenzijdige wijziging door werkgever toe. Als dit niet de bedoeling is pas de overeenkomst dan aan!

Bron/meer...
Tags: indexaties, eenzijdige wijziging, uitspraken

Pensioenadviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt bij het wijzigen van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, uitspraken

Blog "ook werknemers van "kleine" ondernemingen (tot 50 werknemers) hebben inspraak bij een eventuele verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, pensioenveranderingen

Wederom een uitspraak waar bij de OR instemt met verhoging eigen bijdrage, waartegen werknemers in verweer komen en gelijk krijgen van de rechter.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Bij wijziging van een pensioenregeling moet het duidelijke zijn dat de werknemer ook niet kan instemmen met de voorgestelde verandering.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Blog voorgestelde pensioenverandering: waarop letten

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Wijziging pensioenregeling, akkoord OR, maar (KLEIN DEEL) werknemers is niet akkoord. Ondanks incorporatiebeding wordt de wijziging teruggedraaid. Werknemers hebben niet ingestemd met de verandering.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken

Veel pensioenregeling zijn onterecht veranderd op basis van foute info.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Compensatie vragen!

Wettelijke onderbouwing.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd waarbij argumenten zijn aangedragen die onjuist zijn. ondernemingsraden en medewerkers zijn op het verkeerde been gezet. Is hier nog iets aan te doen? J

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, wet

Hof Den Bosch 14 januari 2020: eenzijdige wijziging waarbij onvoldoende rekening is gehouden met redelijkheid en billijkheid/belangen werknemers en dus verliest de werkgever.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Wijziging van een pensioenregeling met negatieve optie (werknemer stemt niet bewust in) eis aan werknemer toegewezen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, uitspraken

Uitspraak: werknemers met premievrij pensioen hebben niet ingestemd met wijziging. Invoering eigen bijdrage wordt teruggedraaid.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, premiebijdrage werknemers

Veranderen van een pensioenregeling kan niet zomaar.....

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, medezeggenschap

Overdracht kleine pensioenen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, waardeoverdracht

Werkgever verandert pensioenvoorwaarden. Geen instemming verkregen door onvolledig verstrekte informatie.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken, onjuiste communicatie

Werkgever verandert indexatieclausule zonder instemming werknemers. Volgens de werkgever en de pensioenuitvoerder (Achmea) is tekst in nieuwe pensioenreglement gelijk aan oude tekst. De OR stemt in met de nieuwe tekst (voorgelicht door de pensioenuitvoerder). De rechter is duidelijk in het oordeel dat er inhoudelijk wel iets is veranderd en dat de werknemers hiermee niet hebben ingestemd. De wijziging wordt teruggedraaid. De werknemers behouden de oorspronkelijke indexatievoorwaarden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, pensioenpaard van troje, uitspraken

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Door niet te reageren op een verandering van het pensioen is er nog geen overeenstemming bereikt. Haviltex-maatstaf.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Instemming verandering pensioenregeling is zo eenvoudig niet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Uitspraak tegen Euronext. Pensioenfonds in onderdekking kan indexaties niet betalen en pensioenfonds wordt opgeheven. Werknemers vragen rechtbank besluit terug te draaien, waarmee de rechtbank instemt.

Of de werknemers hiermee beter af zijn zal de vraag zijn. Alternatief was verzekerde regeling 9waarbij korten op pensioen niet mogelijk is) zonder indexaties. nu is er kans op indexaties, maar ook kans op korten van de pensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenpaard van troje, eenzijdige wijziging, lage rendementen

Prof Herman Kappelle inzake aanpassing WOR

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap, wor

Instemmingsrecht (WOR) is nog niet aangepast. Wij adviseren ondernemingsraden om bij wijziging pensioenregeling waarover nu overleg met de werkgever is bovenwettelijke afspraken over instemming te maken. Bij onder andere Shell en AON is dit behoorlijk fout gegaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Waardeoverdracht naar een APf niet zomaar mogelijk! Van verzekeraar naar APf betekend voor de deelnemers minder garantie!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Aankondiging en informatie over wijziging instemmingsrecht pensioenregelingen. Inclusief Memorie van Toelichting en Advies Raad van State.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Commentaar prof. Eric Lutjes op wijziging art 27 WOR instemmingsrecht wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Opinie in het Fd op de wijziging van het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, indexaties, instemming, medezeggenschap

Pensioenadviseur AON vraagt de rechter om voor een voorgenomen aanpassing van hun eigen pensioenregeling de OR te mogen omzeilen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Uitspraak rechtbank: OR stemt in met invoering eigen bijdrage werknemers. Enkele werknemers maken bezwaar. Bedrijf kan onvoldoende aantonen dat verlaging nettoloon noodzakelijk is voor werkgever (voldoende winst) en stelt werknemers in het gelijk.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, premiebijdrage werknemers

De Rechtbank Midden Nederland buigt zich over een zaak, waarbij de volgende elementen spelen:

• De werkgever vraagt instemming om de pensioenregeling te veranderen, maar de OR stemt niet in;

• De OR doet geen beroep op de mogelijkheid om het besluit van de werkgever nietig te verklaren;

• Een werknemer maakt bezwaar tegen de wijziging van de pensioenregeling en legt deze zaak voor aan de Rechtbank;

• De rechtbank wijst de vordering af omdat de OR geen beroep heeft gedaan op haar mogelijkheid : het nietigverklaren van het besluit.

Hierbij de link naar de site van AEGON die de uitspraak van commentaar voorziet en tevens enkele linken plaatst naar uitspraken die in het verlengde van deze case liggen (eenzijdig wijzigingsbeding, compensatie, werknemer die bezwaar maakt nadat de OR wel instemming had gegeven).

Voer voor Ondernemingsraden en hun adviseurs derhalve.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Een college (15 minuten) van De Universiteit Van Nederland over het eenzijdig wijzigingen van de arbeidsovereenkomst.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming

De Rechtbank oordeelt over een zaak waarbij de OR heeft nagelaten om aan te geven niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling.

Het nalaten van het beroep op nietigheid van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde (vanwege ontbreken instemming van de OR) bindt de medewerkers derhalve.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Als het contract met de pensioenuitvoerder af loopt betekend dit bijna altijd dat de voorwaarden veranderen. Dit betekend meestal dat er sprake hoort te zijn van het instemmingstraject. Dit wordt echter vaak "vergeten" omdat er "toch niet zo heel veel veranderd aan de pensioenregeling".

Een goede zaak als de OR in een vroeg stadium met de werkgever om de tafel gaat om gezamenlijk te komen tot een aangepaste pensioenregeling, die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming

Werkgever wijzigt de arbeidsvoorwaarden. Rechter besluit dat dit is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, medezeggenschap

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen door rechter toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen door rechter toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging

Rechten Ondernemingsraad bij voorgestelde wijziging pensioenregeling Instemmingsrecht, adviesrecht.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Als de werkgever de overeenkomst met het pensioenfonds beëindigd (actueel: Alcatel), zijn er nogal wat haken en ogen aan de rechten van de werknemers. Enkele pensioenjuristen buigen zich hierover

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Art. 19 Pensioenwet

Wijziging pensioenovereenkomst

Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien de bevoegdheid daartoe schriftelijk in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er tevens sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 20 PW geeft aan dat wijzigingen alleen betrekking mogen hebben op toekomstige pensioenopbouw. Wat is opgebouwd mag niet verminderd worden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, pensioenveranderingen

Het Hof van Arnhem doet uitspraak op 15 maart 2011 (PJ2011/78) over een wijziging van een eindloon naar een middelloonpensioenregeling. De werkgever heeft een beding opgenomen dat bij instemming van de OR dit de medewerkers bindt. De rechter toetst op artikel 7:613 BW.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

De Pensioenwet is voor ondernemingsraden uiteraard ook van belang. Dit is hem of haar, al naar gelang uw keuze, helemaal.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap