Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Jan van der Laan legt uit hoe het zit met eigendomsrecht bij pensioenen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, pensioenakkoord

Samen met Léon Zijlmans AAG vragen wij aandacht voor de hoogte van de gemiddelde premies die betaald worden voor pensioen. Deze zijn in veel gevallen veel te laag voor een redelijk pensioeninkomen. Ons advies voor ondernemingsraden: zorg voor een realistisch beeld en laat eens voorrekening met hoeveel procent het verwachte pensioeninkomen daalt ten opzichte van het inkomen voor pensionering. Hierna kun je dan bepalen of dit ook past bij jullie organisatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans over recht op compensatie, ook voor de werknemer die vlak voor de pensioendatum zit.

Bron/meer...
Tags: compenseren, informatie verstrekken, pensioenakkoord, wet

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Pensioenadviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt bij het wijzigen van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, uitspraken

Samenvatting: beroep op nietigheid besluit door OR waarmee OR had ingestemd op grond dat de OR indien de werkgever in het kader van de instemmingsaanvraag juiste en volledige informatie had verstrekt mogelijk instemming met het voorgenomen besluit zou hebben onthouden afgewezen. Het betrof informatie omtrent de indexatieverwachting in een situatie waarin op aandringen van de OR aan de deelnemers aan een pensioenregeling de keuze was geboden tussen overgang naar Pensioenfonds Horeca & Catering of een verzekerde premieregeling. De werkgever had echter geen garantie gegeven (uit de zinssnede “niemand gaat er op achteruit” kon geen indexatiegarantie worden gelezen). Het betrof een adviesplichtig besluit. Het beroep van de OR om reflexwerking toe te kennen aan art. 26, lid 1 WOR voor instemmingsplichtige besluiten werd afgewezen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, uitspraken

Discussie en analyse over een zeer goed pensioen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, volledige informatie, indexaties

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

De Code rechtstreeks Verzekerde Regelingen schrijft voor dat de pensioenuitvoerder jaarlijks een update geeft van relevante informatie. Deze informatie wordt gedeeld/besproken met de Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken

Hoger beroep: Waardeoverdracht van gegarandeerd pensioen naar een pensioenfonds: pensioenuitvoerder heeft werknemer er niet op gewezen dat pensioenfonds moet korten en dus financieel risico loopt en draait op voor eventuele schade (lager pensioen).

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, instemming, onjuiste communicatie

Veranderen van een pensioenregeling kan niet zomaar.....

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, medezeggenschap

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Samen met Leon Zijlmans AAG notitie geschreven over overstap van tarief "bonus bij leven" naar restitutie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioeninformatie, pensioenakkoord, informatie verstrekken

Vanwege de Wet toekomst pensioenen moeten ondernemingen een transitieplan maken. Hierbij het format. Uiteraard van groot belang voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord, volledige informatie

Eigen blog: zorg ervoor dat er volledig met de juiste informatie gecommuniceerd wordt

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Artikel over opleggen van verbod aan OR om informatie te delen.

Bron/meer...
Tags: wor, informatie verstrekken, medezeggenschap, uitspraken

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Blog inzake overwegingen en vragen die de OR kan stellen als de werkgever voorstelt om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, volledige informatie

Onderzoek: partnerpensioenen voor veel Nederlanders te moeilijk en het blijkt dat het hierdoor ook wel eens wat helemaal fout gaat (geen uitkering). Goed regelen dus, zodat werknemers er zelf weinig/niets zelf aan hoeven te doen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, partnerpensioen maximaal

We "moeten" langer doorwerken.

Advies van de gezondheidsraad waar ondernemingsraden iets mee kunnen.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, generatiepact, informatie verstrekken

Uitspraak: werknemers met premievrij pensioen hebben niet ingestemd met wijziging. Invoering eigen bijdrage wordt teruggedraaid.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, premiebijdrage werknemers

Geen vaststaand feit dat de pensioenadviseur de beste aanbieder adviseert. Vraag hierom!

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, informatie verstrekken

Onrechtmatige daad werkgever vanwege geven onvoldoende informatie aan een werknemer.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken