Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente
OR-Pensioenadviseurs heeft een bibliotheek gemaakt met artikelen die met pensioen en de ondernemingsraad te maken hebben.In de tagcloud (hierboven) staan op onderwerp een aantal trefwoorden. Als je hierop klikt krijg je allerlei artikelen die met het gekozen onderwerp te maken hebben.

Pensioen is in de basis vrij simpel:

Meer...
Tags: intro, leeftijd

We "moeten" langer doorwerken.

Advies van de gezondheidsraad waar ondernemingsraden iets mee kunnen.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, generatiepact, informatie verstrekken

Martin Pikaart in het FD met zijn mening dat ons pensioenstelsel fors aangepast moet worden. Zijn mening! De feiten staan hieronder.

Meningen en feiten.

Velen willen een ander pensioenstelsel en de lobby hiervoor is groot.

Er worden veel meningen gegeven en dat is goed in onze maatschappij.

Maar meningen zijn niet altijd feiten.

Mening of feit: ouderen worden bevoordeeld ten opzichte van jongeren.

Feit is dat de jaarlijkse premie niet in verhouding staat tot de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. De premie is maar een klein deel van de jaarlijkse aangroei van het pensioenvermogen.

De beleggingen worden behaald op het vermogen. Het pensioenvermogen zijn de premies en de hierop behaalde beleggingen die voor het grootste deel door de ouderen is opgebracht. Feitelijk subsidiëren de ouderen de jongeren.

Mening of feit: de premie die jongeren betalen is veel te hoog omdat jongeren en ouderen evenveel betalen en pensioen voor ouderen is duurder.

De premie wordt betaald door werkgevers en de werknemer dragen een deel van de premie (eigen bijdrage). Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, dragen in gelijke mate bij. Als jongeren minder zouden hoeven te betalen dan ouderen is er sprake van ongelijke behandeling. De Commissie voor Gelijke rechten van de mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Er wordt aan voorbij gegaan dat de premie maar een klein deel is van de opbrengsten van het pensioenfonds. De beleggingen leveren aanzienlijk meer op dan wat er aan premie is betaald. Aansluitend op het vorige punt is het een feit dat een andere verdeling van de premie niet mogelijk en niet nodig is omdat jongeren niet teveel bijdragen.

Mening of feit: oudere generatie heeft enorm geprofiteerd van het huidige systeem

De pensioenpotten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de gemiddelde dekkingsgraad is 105% bij een rekenrente van 1,5%. De indexaties van pensioenen zijn de laatste jaren uitgebleven (feit: dit is geen voordeel), terwijl meer dan de helft van de pensioenen minder bedragen dan € 500,00.

Meer dan de helft van de gepensioneerden heeft dan ook echt indexatie nodig.

Bij een rentestijging is er meer ruimte voor indexaties en de kans op een rentestijging (met indexaties) is aanzienlijk groter dan een rentedaling (kans op geen indexaties). Feit: Hiervan gaan toekomstige gepensioneerden profiteren.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, leeftijd, solidariteit, toeslagen

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

Nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten levert volgens Frank den Buter van de Universiteit van Amsterdam nogal wat te overdenken op.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen

Duurzaam langer doorwerken. Rapport Netspar. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers op een goede manier hun pensioendatum bereiken. Goed voor werkgever en werknemer.

Bron/meer...
Tags: leeftijd

Eerder stoppen met werk onbetaalbaar.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioeninformatie

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Onderzoek werkgeversadviseur Mercer over verwachtingen werknemers in verband met opschuiven pensioenleeftijd.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, solidariteit

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

gezondheidsverschillen in Nederland

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Doorrekening CPB plan flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd

Doorrekening gevolgen flexibele AOW (2 jaar eerder tot 5 jaar later laten ingaan).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Flexibele AOW weer op de agenda.

Dit zou een beetje hulp kunnen zijn voor mensen die eerder moeten stoppen met werken. (Deeltijdpensioen, andere werk (?) en flexibele AOW)

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow

een sobere pensioenregeling voor werknemers die vanaf een bepaalde datum indienst treden is niet zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, leeftijd, medezeggenschap

Niet zondermeer toegestaan om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling in te voeren!Zeker niet als de nieuwe pensioenregeling lagere pensioenuitkomsten in het vooruitzicht biedt dan de pensioenregeling voor de bestaande werknemers.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, eenzijdige wijziging, leeftijd, beschikbare premie

Hoe gaan de werknemers, de werkgever en de OR om met langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, leeftijd

De Aow-leeftijd (en pensioenleeftijd) worden aangepast aan toekomstige levensverwachting.

Bron/meer...
Tags: instemming, leeftijd

Pensioen "moet" anders in de toekomst.

De SER geeft haar advies in dit rapport

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, leeftijd

Pensioenopgave sluit niet aan bij pensioensituatie vanwege verschillende administratie pensioenuitvoerders. AOW-ingangsdatum, pensioen 67 jaar, eerder opgebouwde pensioenen. Hoe gaan werknemers hieruit komen?

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Visie Theo Gommer op pensioenstelsel. Wel simpel, maar beter?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenveranderingen

Blog over door pensioenuitvoerder ten onrechte toegepaste korting op partnerpensioen, vanwege groot leeftijdsverschil.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, solidariteit, pensioenrecht

Vermeend en Van der Ploeg zien "nieuwe werkelijkheid"en pleiten voor een verlaging van de Aow ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Onderzoek naar verwachte, gewenste en gevreesde pensioenleeftijd.

de wens van veel Nederlanders (62 jaar) is anders dan wat zij vrezen (boven de 67 jaar). De helft van de geënquêteerden heeft nog nooit bekeken hoe hij of zij er voor staat.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Armoede en rijkdom onder ouderen. Enkele cijfers op een rijtje.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

De rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken is aangepast. De verhouding tussen de verplichtingen (te betalen pensioenen) en bezittingen pakt hierdoor slechter uit. Dit betekend: geen indexaties, koopkrachtverlies ouderen en de kans op een hogere premie.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Veel pensioenregelingen zijn aangepast naar 67 jaar. In veel gevallen is het voor 2015 opgebouwde pensioen blijven staan op 65 jaar. Dit kan worden uitgesteld, maar alleen als de werknemer ook werkt (in loondienst of als zelfstandige).

Een pensioenuitkering wordt gekort op de WW-uitkering.

Goed om hiermee als OR rekening te houden bij bv een reorganisatie.

Meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Ontslag voor ingangsdatum Aow: Verboden leeftijdsdiscriminatie zonder objectieve rechtsgrond.

Bron/meer...
Tags: aow, instemming, leeftijd, ongelijke behandeling

40% Nederlanders moet soberder leven na pensionering.

Onvoldoende pensioencommunicatie!

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, nieuwsbrief

In deze tabel van het CBS kun je lezen hoe lang je gemiddeld nog leeft.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Veel werknemers hebben liever zekerheid, veel werkgevers flexibiliteit. Wie gaat werknemers vertellen dat zij tot na hun 70-ste actief moeten blijven en dat dit vaak niet lukt in hun huidige functie.

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioeninformatie

Langer doorwerken, maar wel minder: demotie!

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenvoorzieningen worden afgestemd op langer doorwerken. De AOW ingangsdatum is aangepast en ook de meeste pensioenregelingen sluiten op de nieuwe Aow-ingangsdatum aan.

Voor veel werknemers is langer doorwerken geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in de huidige functie en met de huidige belasting.

De vraag is op welke wijze instellingen omgaan met de nieuwe waarheid dat we langer doorwerken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om minder te gaan werken als het de werknemer te zwaar wordt en hoe wordt de medewerker gezien in de organisatie als deze minder zou gaan werken?

Het aanpassen van de pensioeningangsdatum van 65 naar 67 jaar is een vrij gemakkelijke stap. Na instemming door de OR behoeft alleen het pensioenreglement aangepast te worden, maar hiermee is het probleem van langer doorwerken niet opgelost. Maar is uw instelling voorbereid op langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

De pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker in het kader van demotie genoegen neemt met een lager salaris hoeft het pensioen niet verlaagd te worden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

Voorwaarden voor deeltijdpensioen

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow, overheid, pensioenvervroeging

Achterhoedegevecht pensioenfondsen om doorsneepremie (en hiermee hun monopoly om alleenuitvoerder van een pensioenregeling in een Bpf te blijven) te behouden, ondanks vele adviezen om over te gaan naar een eerlijker premie.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, pensioenveranderingen, medezeggenschap, leeftijd

De Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke behandeling) oordeelt duidelijk over de premieverdeling bij beschikbare premieregelingen: verdeling van een % van de premie is ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit, ongelijke behandeling

Is er sprake van gelijke behandeling of niet? De Commissie voor rechten van de mens (voorheen: commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover veel uitspraken gedaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers

Belangrijke pensioenvisionairs hebben in een gezamenlijk rapport (en dit is lastig met grote ego’s) een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om pensioen in de toekomst meer houdbaar te maken.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, beschikbare premie, leeftijd, solidariteit

Verzameling artikelen voor met name pensioenfondsen:

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, franchise, leeftijd, pensioeninformatie

Mark Heemskerk schijft in het FD een stuk over het nieuwe pensioen in 2015 en mogelijke gevolgen vanwege ongelijke behandeling bij compensatie vanwege pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen, pensioen 2015

De Wet Werk en Zekerheid regelt onder andere dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen per het moment dat de Aow van de werknemer in gaat of bij een afwijkende pensioendatum. Het is dus van belang dat de ingangsdatum van de pensioenregeling en de Aow-ingangsdatum op elkaar aansluiten. Anders kunnen werknemers tussen de financiële wal en het schip terecht komen.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, solidariteit

Wil Post beschrijft haar pensioendroom en wil een aantal pensioenzaken veranderen.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, leeftijd, pensioenveranderingen

Vanaf 2015 gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Een lagere premie staffel is toegestaan (mits deze evenredig is) en een vast percentage voor alle werknemers (mits niet hoger dan het percentage dat geldt voor de jongste medewerker) is ook toegestaan.

Bron/meer...
Tags: premiestaffels, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

De pensioeningangsdatum wijkt in Nederland nogal af van in de ons omliggende landen. Leuk zou zijn geweest als ook de hoogte van de pensioenen aangegeven zou zijn. Nu kun je hier niet heel veel mee. Het maakt immers nogal uit of je vanaf 62 jaar € 7.500,00 krijgt of vanaf 68 jaar € 20.000,00.

Jouw pensioendatum in Nederland bepaal je immers zelf.

Meer...
Tags: leeftijd

Verzekerde heeft recht om pensioen in te laten gaan op door hem/haar gekozen pensioendatum. De verzekeraar heeft een garantie van een minimaal rendement gegeven op de pensioendatum en wil hier vanaf. De rechbtank besluit anders.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, onjuiste communicatie

langzamer verhoging AOW-leeftijd zeer goed mogelijk

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenleeftijd

Artikel over afschaffen doorsneepremie. Jongeren betalen voor ouderen. Maar werkgever zegt pensioen toe en betaalt de premie. De werknemers hebben een vaste eigen bijdrage. Hoe ouder je wordt, des te groter het deel dat de werkgever betaalt. Tevens telt het rendement op de pensioenbeleggingen voor een groot deel mee bij de jaarlijkse groei van de pensioenreserve. Deze is voor het grootste deel opgebracht door werknemers met een lang dienstverband: De ouderen. Pensioenregels alleen aanpassen als het er beter van wordt! Er is al zoveel versoberd de afgelopen jaren.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Economen aan het woord over een flexibele AOW.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenleeftijd

Ontwikkeling AOW-leeftijd en Pensioenrichtdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Verzekeraar adviseert werkgever om werknemers niet te compenseren voor pensioenachteruitgang. het moet niet gekker worden!

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenleeftijd

OR-Pensioenadviseurs heeft meegewerkt aan het onderzoek voor de Tweede Kamer om de AOW te flexibiliseren. Zoeken naar mogelijkheden om aan de onderkant van de inkomens in Nederland eerder met pensioen te kunnen. Uit berekeningen blijkt dat 4 maanden eerder met pensioen gaan voor de laagstbetaalden mogelijk is. Er blijkt weinig gebruik gemaakt te worden van deeltijdpensioen. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor Ondernemingsraden bij het overleg met werkgevers.

Bron/meer...
Tags: aow, flexibiliteit, leeftijd, pensioenvervroeging

nieuw fiscaal regime 2018: pensioenleeftijd 68 jaar en beschikbare premie.

Overstappen van de 4% naar de 3% staffel is qua kosten en pensioenopbouw verantwoord. Let wel op fiscale consequenties (vermenging 4% en 3% kapitaal)

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenleeftijd, pensioen 2015

Verzekeraars pikken wat extra in bij pensioenvervroeging

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, pensioenklokkenluider.nl

Visie FNV op flexibele AOW

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

Opzeggen arbeidsovereenkomst vanwege pensionering: zo gemakkelijk is dit niet ...

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

AOW-ingangsdatum stijgt (veel te) fors door. Artikel Me Judice.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Voorlopige aangepaste leeftijdsafhankelijke premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar. Let op: hogere staffels vanwege lagere rekenrente zijn ook toegestaan!

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

Hoogleraar prof broeders geeft uitleg van een aantal pensioenficties.

Bron/meer...
Tags: beleggen, leeftijd, pensioeninformatie

Artikel Me Judice "waarom flexibele AOW wel kan".

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, flexibiliteit, overheid

Gemiddeld genomen zijn er minder ouderen met armoede. Maar 5% van de gepensioneerden heeft nog schulden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Artikel uit het FD: PVV, 55Plus en SP willen de Aow-ingangsdatum terugbrengen naar 65 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Bijna dagelijks worden pensioenregelingen versoberd.

Dit, terwijl juist veel werknemers helemaal niet langer willen/kunnen doorwerken. De pensioenpotten zouden juist beter gevuld moeten worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd

Er is een veelheid aan beschikbare premiestaffels. Van 4% tot 2%, waarbij iedere pensioenuitvoerder een ander tarief heeft. Kies maar!

Ten opzichte van de 'gebruikelijke" 4% en 3% staffel komen jongeren er bij de lagere staffels goed uit. Dit kan misschien niet de bedoeling zijn bij een verandering van middelloon naar beschikbare premie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd

Waar ligt de grens voor langer doorwerken?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

Met ingang van 2018 wordt de rekenleeftijd voor pensioenen aangepast naar 68 jaar. Ook de Aow leeftijd gaat vanaf 2022 omhoog.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd

Centraal Bureau Statistiek: we leven nog gemiddeld 20 jaar na als "we" 65 jaar zijn geworden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

De vraag van een werknemer: Kan ik eerder met pensioen en hoe gaat dit dan?

Het lijkt allemaal simpel, maar .....

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Klinkt (politiek) lekker dat we langer doorwerken en dit een succes is. Uit onderzoek blijkt dit voor veel gepensioneerden niet zo te zijn.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenvervroeging

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen stijgt snel. Bij ambtenaren heel snel: van 59,5 jaar in 2006 tot 63,5 jaar in 2015. Nog ruim voor de ingangsdatum van hun Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Pensioenuitvoerder mag geen lager partnerpensioen uitkeren dan wat was afgesproken, ondanks groot leeftijdsverschil tussen (overleden) werknemer en partner.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenrecht, solidariteit

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Knippen bij een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, pensioeninformatie, beleggen

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Wet doorwerken na Aow.

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Doorwerken na Aow in om doorwerken na ingangsdatum Aow te vergemakkelijken en de rechten en plichten van werkgever en medewerker vast te leggen. Ook zijn enkele hiermee verbonden Wetten aangepast.

De Wettekst vindt u hieronder en summiere uitleg van de aanpassingen geven wij daaronder aan.

• Loondoorbetalingsplicht is (tijdelijk, de bedoeling is 6 weken) beperkt tot 13 weken en wordt geëvolueerd;

• De re-integratieverplichtingen zijn beperkt;

• De opzegtermijn bij ziekte bedraagt 6 weken;

• Opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

• Na 6 contracten of na de periode van 48 maanden ontstaat een vast contract. Alleen periode of aantal contracten na ingang Aow worden hiervoor meegeteld;

• Minimumloon geldt ook voor Aow-gerechtigden;

• Hoofdregel voor overgangsrecht is “onmiddellijke werking” en overgangsrecht voor “bestaande situaties” (zoals “lopende” arbeidsongeschiktheid).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Bij de (verplichte) bedrijfstakpensioenfondsen wordt de premie bepaald door voor alle werknemers een gelijk percentage premie in te leggen (doorsneepremie). Jongeren betalen hierdoor eigenlijk teveel en relatief ouderen betalen minder dan de premie die nodig is voor de pensioenopbouw in een jaar.

Hier zit volgens velen enige onredelijkheid in. Er wordt gestudeerd om het systeem aan te passen.

In MyJudice worden oplossingen besproken.

Bron/meer...
Tags: compensatie, leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Artikel uit het AD over de flexibele Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Uitspraak in hoger beroep: Pensioenfonds kort hoogte partnerpensioen vanwege groot leeftijdsverschil (partner meer dan 10 jaar jonger): Geen verboden onderscheid op grond van ongelijkheid.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenrecht

Een stuk van De Arbeidsrechter met informatie over demotie en de vraag of het pensioen na demotie hoger mag zijn dan het salaris?

Hoe is dit binnen uw bedrijf en met de pensioenuitvoerder geregeld?

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, pensioenmaxima

Memorie van Antwoord door de Staatssecretaris bij wetsvoorstel versnelde aanpassing Aow-leeftijd

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, pensioenvervroeging

Minder werken omdat we langer moeten werken: demotie dus.

Is dit al ingebed in uw organisatie?

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd

FNV maakt bezwaar tegen de aanpassing van de AOW. Zowel het vervallen van de partnertoeslag als het wijzigen van de ingangsdatum van AOW, kan desastreuze gevolgen voor het inkomen van AOW-gerechtigden veroorzaken.

Tevens gaat het FNV uit van verdringing op de arbeidsmarkt door AOW-ers.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, ongelijke behandeling

Doorwerken na ingang pensioen wordt gemakkelijker. Hierbij de wettekst

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Werken na ingang Aow

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Is een hogere premie voor een oudere werknemer ook ongelijke behandeling? Ja, maar toegestaan als hiermee gelijke pensioenen worden bereikt:

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, solidariteit

proefschrift Emilie Schols inzake de franchise in pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: franchise, ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen

Pensioenlab is een adviesbureau voor de pensioenwereld.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, leeftijd, overheid, solidariteit

Heel belangrijk nieuws voor medewerkers met een beschikbare premieregeling. Tot op heden is de regel dat op de pensioendatum het kapitaal omgezet moet worden naar een levenslang pensioen. De pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen onder andere de huidige (lage) rente. Hierdoor vallen pensioenuitkeringen vaak behoorlijk tegen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij er niet onwelwillend tegenover staat dat ook in de uitkeringsfase er nog wat actiever belegd mag worden (indien gewenst uiteraard). Ook een gepensioneerde heeft immers nog een behoorlijk lange beleggingshorizon.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

De ingangsdatum van de Aow gaat versneld omhoog. In 2018 is het 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hierna kan deze ingangsdatum verder stijgen. Dit is al in de huidige wetgeving vastgelegd.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Hoe lang leven we trouwens gemiddeld nadat ons pensioen ingaan?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Een MasterThesis van C.A.J.M. Peters met als onderwerp:

Is het juridisch mogelijk en wenselijk om bestaande pensioenaanspraken op 65 jaar collectief zonder tussenkomst van de individuele werknemers te wijzigen naar pensioendatum 67 jaar.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, verplichte pensioendatum 67 jaar, leeftijd, instemming

Veel interessante informatie over pensioen is te vinden op Pensioenkijker.nl.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, leeftijd

Op Vraag en Antwoord van de Belastingdienst is op 7 oktober 2014 uitgelegd dat bij een lager dan maximale pensioentoezegging ook een lagere franchise gehanteerd mag worden. Een zo laag mogelijke franchise is relatief vooral van belang voor de medewerkers met de laagste salarissen en bij de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord