Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Notitie over opgebouwde partnerpensioen. Dit mag bovenop het nieuw te verzekeren partnerpensioen (% van salaris) in stand worden gehouden.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende pensioenuitvoerders op een niet zo nette manier willen gaan verzekeren (jaarlijks een risicopremie ten laste van het persoonlijke pensioenvermogen). Onze oplossing is een stuk mooier.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Wet Toekomst Pensioenen en het nieuwe partnerpensioen goed uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Bij meer dan de helft van de eerstgeborenen zijn de ouders niet gehuwd. Het komt nogal eens voor dat een pensioenuitvoerder heeft bepaald dat er dan geen partnerpensioen is verzekerd. Dit kan makkelijk veranderd worden en kost bijna niets. OR alert!

Bron/meer...
Tags: onjuiste communicatie, partnerpensioen maximaal

Het partnerpensioen is in heel veel pensioenregelingen met ingang van 1 januari 2015 (vaak onbewust) fors versoberd.

Is het de OR bekend dat er een knip gezet mag worden op 1 januari 2015? In bijgaand artikel wordt e.e.a. uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal

Maximale opbouwpercentages en minimale franchises 2015

Bron/meer...
Tags: franchise, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen

Elementen waarover pensioen mag worden opgebouwd

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal, pensioenmaxima

In deze Vraag en Antwoord gaat de minister er onder andere op in hoe hoog het maximale partnerpensioen mag zijn (50% van het bereikbare salaris) en dat ook, als bij vorige werkgevers geen of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, het gemis verzekerd mag worden.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, vraag en antwoord, pensioenmaxima

Eigen blog: oplossing voor het door Pieter Omtzigt breed uitgemeten "probleem" dat het partnerpensioen kan vervallen als het Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, partnerpensioen maximaal

Partnerpensioen vanwege nieuwe wetgeving simpel uitgelegd

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, wet

Onderzoek: partnerpensioenen voor veel Nederlanders te moeilijk en het blijkt dat het hierdoor ook wel eens wat helemaal fout gaat (geen uitkering). Goed regelen dus, zodat werknemers er zelf weinig/niets zelf aan hoeven te doen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, partnerpensioen maximaal

Hoeveel gaat de partner van een overleden werknemer ontvangen en past dit bij de visie van de OR en de onderneming?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen, waardeoverdracht

De pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker in het kader van demotie genoegen neemt met een lager salaris hoeft het pensioen niet verlaagd te worden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging

In veel pensioenregelingen sluit het begrip "verzekerde partner" niet aan bij wat gewenst is. Hierdoor kan het voorkomen dat na het overlijden van een medewerker geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. De pensioenuitvoerder is in de regel bereid om de omschrijving aan te passen. Hierover enkele opmerkingen in de Vraag en Antwoord.

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, partnerpensioen maximaal

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

Heel belangrijk nieuws voor medewerkers met een beschikbare premieregeling. Tot op heden is de regel dat op de pensioendatum het kapitaal omgezet moet worden naar een levenslang pensioen. De pensioenuitvoerder hanteert voor de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen onder andere de huidige (lage) rente. Hierdoor vallen pensioenuitkeringen vaak behoorlijk tegen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij er niet onwelwillend tegenover staat dat ook in de uitkeringsfase er nog wat actiever belegd mag worden (indien gewenst uiteraard). Ook een gepensioneerde heeft immers nog een behoorlijk lange beleggingshorizon.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, partnerpensioen maximaal, pensioenvervroeging