Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Samen met Leon Zijlmans AAG notitie geschreven over overstap van tarief "bonus bij leven" naar restitutie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioeninformatie, pensioenakkoord, informatie verstrekken

Stukje samen met Leon Zeilmans geschreven over de grote getallen in pensioenen. Geeft een hoog verwacht pensioenvermogen ook een goed pensioen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenakkoord, pensioeninformatie

pensioen en scheiding

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, scheiding en pensioen

Uitspraak: werknemer met veel keuzemogelijkheden maakte verkeerde keuze.

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, pensioeninformatie, uitspraken

Pensioencommunicatie en de gevolgen van inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioeninformatie

De pensioenfondsen willen af van de uitkeringsbelofte omdat zij deze niet (meer) kunnen waarmaken.

Gemiddelde dekkingsgraad (jan 2016) 97% (>125% nodig voor toezegging: middelloon plus indexatie) is veel te laag.

Als gerekend zou mogen worden met hogere rente, krijgen huidige pensionado's hun toegezegde pensioen, maar wordt er nog meer geld onttrokken aan de pensioenpotten, waardoor jongeren (nog) minder zullen ontvangen.

Loslaten van (solidaire) uitkeringsbelofte, zal vrij mededinging (EU-regels) bevorderen en mogen werkgevers (en werknemers) zelf hun uitvoerder kiezen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, overheid, pensioeninformatie

Mijnpensioenoverzicht.nl is verbeterd.

Pensioenuitvoereders doen hun best om pensioen helderderder te maken en met uw DigiD kunt u een overzicht krijgen van uw opgebouwde pensioenen, inclusief uw Aow.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie

Werkgeverschecklist pensioen. Vanaf 2016 verplicht!

http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie, pensioenveranderingen

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Veel werknemers hebben liever zekerheid, veel werkgevers flexibiliteit. Wie gaat werknemers vertellen dat zij tot na hun 70-ste actief moeten blijven en dat dit vaak niet lukt in hun huidige functie.

Bron/meer...
Tags: aow, demotie, leeftijd, pensioeninformatie

Een link naar de pagina "pensioen" van het FNV. Hun visie op pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit, toeslagen

Onvoldoende compensatie aangeboden door werkgever bij wijziging van een pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Het Nederlandse pensioensysteem eenvoudig uitgelegd door de Pensioenfederatie (pensioenfondsen).

Bron/meer...
Tags: franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit

Op Findinet (Delta Lloyd) staat ook vrij veel informatie over pensioenregelingen. Bijvoorbeeld een stuk over toeslagen. In de meeste middelloonregelingen wordt een voorwaardelijke toeslagverlening opgenomen. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren is er echter niet veel ruimte om te indexeren, waardoor de waarde(ring) van het pensioen jaarlijks door inflatie wordt uitgehold.

Bron/meer...
Tags: toeslagen, pensioeninformatie, beschikbare premie, overheid

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over impact verlies rendement en pensioenuitkering.

Shoppen bij flexibel pensioen een must!

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioeninformatie, beleggen

Rapport Afm inzake (te) lage premies

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioeninformatie

Eerder stoppen met werk onbetaalbaar.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioeninformatie

Hoogleraar prof broeders geeft uitleg van een aantal pensioenficties.

Bron/meer...
Tags: beleggen, leeftijd, pensioeninformatie

Zeer belangrijke uitspraak: werknemers zijn in 1999 met onjuiste voorwendselen op het verkeerde been gezet en hebben ingestemd met een andere pensioenregeling. Zij moeten gecompenseerd worden door de werkgever.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, onjuiste communicatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Filmpje Een Vandaag over tegenvallend pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, pensioeninformatie, beleggen

Mijnpensioenoverzicht.nl is verbeterd.

Pensioenuitvoereders doen hun best om pensioen helderderder te maken en met uw DigiD kunt u een overzicht krijgen van uw opgebouwde pensioenen, inclusief uw Aow.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie

Knippen bij een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, pensioeninformatie, beleggen

Video van de universitair docent economie Marieke Knoef van de Universiteit Leiden over onvoldoende pensioenopbouw. Maar liefst 20% zal een pensioeninkomen hebben dat onder het bestaansminimum ligt. Een mooie taak voor Ondernemingsraden om ervoor te zorgen dat dit voor jullie collegae niet het geval zal zijn.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioeninformatie

Kosten toezicht gaan 20-30% omhoog in 2015 en opgeroepen wordt door de AFM om pensioencommunicatie met de deelnemers op te pakken.

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie

Hierbij de link die werknemers kan helpen vast te stellen hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie

Pensioenlab is een adviesbureau voor de pensioenwereld.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, leeftijd, overheid, solidariteit

Verzameling artikelen voor met name pensioenfondsen:

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, franchise, leeftijd, pensioeninformatie

“De arbeidsrechter” geeft informatie over arbeidsrecht en behandeld ook de pensioenproblematiek.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, aow, franchise