Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Alle pensioenregelingen moeten worden veranderd vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Sociale partners moeten samen een transitierapport opstellen waarin zijn de nieuwe pensioenregeling op alle mogelijke punten onderzoeken en hun keuzes onderbouwen.

Een voorbeeld van het transitierapport voor de liefhebbers en een uittreksel (4 bladzijden) voor iedereen die aan de slag moet.

Bron/meer...
Tags: instemming, invaren, pensioenrecht, wet

Stappenplan aanpassing pensioenrichtdatum naar 68 jaar.

Volgens ons moet de OR bij aanvang betrokken worden en niet, zoals in het overzicht aan het einde.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht, verplichte pensioendatum 67 jaar

uitspraak Hof: werknemers gaan niet akkoord met aanpassing pensioenregeling ondanks instemming OR. werkgever onderbouwt onvoldoende dat deze de pensioenpremie niet meer zou kunnen betalen en dat individuele recht werknemer zou moeten wijken.

Bron/meer...
Tags: wor, solidariteit, instemming, pensioenrecht

Pensioenuitvoerder mag geen lager partnerpensioen uitkeren dan wat was afgesproken, ondanks groot leeftijdsverschil tussen (overleden) werknemer en partner.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenrecht, solidariteit

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Commentaar en geschiedenis bij het Instemmingsrecht. Wanneer is er wel/geen instemming van de OR aan de orde bij pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, overheid, pensioenrecht

Zwitserleven schrijft in haar nieuwsbrief dat door de lage rekenrente de premies stijgen en dus de pensioenen voor medewerkers lager worden.

Dit is uiteraard onjuiste informatie. De pensioenen zijn afgesproken met de medewerkers en deze kunnen niet zonder instemming versoberd worden.

In voorbereiding is een "klokkenluider-pensioen" site. Niet alleen onjuiste handelingen van pensioenuitvoerders worden gepresenteerd, maar wij zullen ook antwoorden geven en hulp bieden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, klokkenluider en pensioen, instemming, pensioenrecht

Als werknemers pensioen - al was het maar een beetje meer - zouden begrijpen, zou de waardering een stuk groter zijn.

Hoe gaat de pensioencommunicatie bij uw bedrijf en zou de OR een rol kunnen hebben in het communicatietraject, zodat collegae meer waardering voor hun arbeidspakket krijgen?

De Wetgever vindt hier ook iets over.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, pensioenrecht

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Bij pensioen dat in gaat op leeftijd 60 jaar wordt niet (meer) getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd.

Bron/meer...
Tags: pensioenvervroeging, aow, overheid, pensioenrecht

De SER heeft op verzoek van de staatssecretaris een rapport (juni 2014) geschreven over lacunes in het medezeggenschap en adviseert een aantal verduidelijkingen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht

Voor LinkedIn gebruikers informatie van Michael Visser over de Appa.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenrecht

Samenvatting door Held Advocaten wijziging pensioen vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenrecht

Met Prinsjesdag zijn een aantal veranderingen aangekondigd. Waaronder doorwerkvereiste en het maximale pensioen dat je mag verwerven. Zeker bij de 3% of lagere leeftijdsafhankelijke premiestaffel is het raar dat werknemers wel risico's lopen, en maar beperkt beloond kunnen worden. Hoe de wetgeving eruit gaat zien is nog niet bekend.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenrecht

Blog over door pensioenuitvoerder ten onrechte toegepaste korting op partnerpensioen, vanwege groot leeftijdsverschil.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, solidariteit, pensioenrecht

Rechtbank stelt OR van pensioenadviseur AON in het ongelijk inzake kwestie verhuisplan pensioenfonds naar België. Deze kwestie gaat de rechtsvormende taak van de rechtbank inderdaad te buiten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op basis van de informatie uit de pers vinden wij de houding van deze adviseur ten opzichte van het eigen personeel niet echt duurzaam. Het stoppen van (met werknemers afgesproken herstelbetalingen opschorten), totdat de werkgever haar zin heeft gekregen ..... past niet in een constructief overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenrecht, wor

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Uitspraak in hoger beroep: Pensioenfonds kort hoogte partnerpensioen vanwege groot leeftijdsverschil (partner meer dan 10 jaar jonger): Geen verboden onderscheid op grond van ongelijkheid.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenrecht

De Rechtbank oordeelt over een zaak waarbij de OR heeft nagelaten om aan te geven niet akkoord te gaan met de wijziging van een pensioenregeling.

Het nalaten van het beroep op nietigheid van het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde (vanwege ontbreken instemming van de OR) bindt de medewerkers derhalve.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Werkgever wijzigt de arbeidsvoorwaarden. Rechter besluit dat dit is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, pensioenrecht

Jaarlijks zijn er een aantal uitspraken over pensioenregelingen. In Kroniek Pensioenrecht wordt een leesbare samenvatting gegeven:

Bron/meer...
Tags: pensioenrecht

Pensioenrechtadvocaten behandelen verschillende uitspraken

Bron/meer...
Tags: pensioenrecht