Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Ook KWPS is van mening dat een naar leeftijd oplopende eigen bijdrage niet is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, premiebijdrage werknemers, uitspraken, ongelijke behandeling

Eigen bijdrage als percentage van de premie moeten worden aangetoond op basis van objectieve rechtvaardiging dat ongelijke beloning toegestaan is.

Bij pensioenregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dit aan de orde en gaat vaak fout.

Een hogere eigen bijdrage voor oudere werknemers heeft ook gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW- of WIA-uitkering.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, onjuiste communicatie, premiebijdrage werknemers, beschikbare premie

Argumenten van hoogleraar Van Praag over behoud huidige pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, premiebijdrage werknemers

Uitspraak rechtbank: OR stemt in met invoering eigen bijdrage werknemers. Enkele werknemers maken bezwaar. Bedrijf kan onvoldoende aantonen dat verlaging nettoloon noodzakelijk is voor werkgever (voldoende winst) en stelt werknemers in het gelijk.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, premiebijdrage werknemers

Hierbij Zwarte Zwanen over fraude, bedrog, zogenaamde integriteit & transparantie met pensioenbeleggingen.

OR: blijf vragen stellen!!!

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, premiebijdrage werknemers, premiestaffels

Vergelijking tussen het Nederlandse pensioenstelsel en die van landen die hoog scoren op de lijst van internationaal goede pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, premiebijdrage werknemers, pensioenveranderingen

De Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke behandeling) oordeelt duidelijk over de premieverdeling bij beschikbare premieregelingen: verdeling van een % van de premie is ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit, ongelijke behandeling

Werkgever wijzigt een pensioenregeling en werknemer geeft aan “ik blijf in de oude pensioenregeling”. Rechter bepaalt dat dit stelling werknemer correct is.

Hierna voert werkgever nog aan dat voordering verlopen is. De pensioenregeling is in 1999 omgezet. (5 jaar). Maar rechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst na uitdiensttreding (2010) afgelopen is.

Overigens betrof dit een eindloonpensioenregeling (db) die is omgezet in een streefregeling (bij een constant rendement van 7% (!) zou dit voldoende kapitaal opleveren om een vergelijkbaar eindloonpensioen aan te kopen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Met leeftijd stijgende eigen bijdrage blijft volgens ons een verboden leeftijdsonderscheid.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers, uitspraken

Artikel over afschaffen doorsneepremie. Jongeren betalen voor ouderen. Maar werkgever zegt pensioen toe en betaalt de premie. De werknemers hebben een vaste eigen bijdrage. Hoe ouder je wordt, des te groter het deel dat de werkgever betaalt. Tevens telt het rendement op de pensioenbeleggingen voor een groot deel mee bij de jaarlijkse groei van de pensioenreserve. Deze is voor het grootste deel opgebracht door werknemers met een lang dienstverband: De ouderen. Pensioenregels alleen aanpassen als het er beter van wordt! Er is al zoveel versoberd de afgelopen jaren.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers

Uitspraak: werknemers met premievrij pensioen hebben niet ingestemd met wijziging. Invoering eigen bijdrage wordt teruggedraaid.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, instemming, premiebijdrage werknemers

Bij de (verplichte) bedrijfstakpensioenfondsen wordt de premie bepaald door voor alle werknemers een gelijk percentage premie in te leggen (doorsneepremie). Jongeren betalen hierdoor eigenlijk teveel en relatief ouderen betalen minder dan de premie die nodig is voor de pensioenopbouw in een jaar.

Hier zit volgens velen enige onredelijkheid in. Er wordt gestudeerd om het systeem aan te passen.

In MyJudice worden oplossingen besproken.

Bron/meer...
Tags: compensatie, leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Veel pensioenadviseurs zijn van mening dat werknemers keuzemogelijkheden niet aankunnen of dat zij verkeerde keuzes gaan maken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat als het eigendomsrecht van pensioen bij de werknemer komt te liggen en er sprake is van goede pensioencommunicatie zij het zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen juist de waardering van het pensioen zal vergroten.

Wie heeft er geen verkeerde keuzes in zijn leven gemaakt?

Slimme defaults kunnen wel helpen.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, medezeggenschap, pensioenveranderingen, premiebijdrage werknemers

Onderzoek naar houdbaarheid verplicht gestelde pensioenfondsen VU 2013:

Bron/meer...
Tags: solidariteit, aow, solidariteit, premiebijdrage werknemers

Is er sprake van gelijke behandeling of niet? De Commissie voor rechten van de mens (voorheen: commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover veel uitspraken gedaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers