Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Overdracht kleine pensioenen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, waardeoverdracht

drie delen waardeoverdracht voor werknemers.

Bron/meer...
Tags: waardeoverdracht, indexaties

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

De verplichting tot waardeoverdracht wordt als gevolg van het amendement Klaver (TK 33.972 nr. 51) niet meer beperkt tot zes maanden na aanvang van de verwerving van pensioenaanspraken. Dit betekent wel dat iedere waardeoverdracht op verzoek van een gewezen deelnemer moet voldoen aan de regels van de op grond van artikel 71 lid 7 PW genomen algemene maatregel van bestuur, waaronder de berekening.

Bron/meer...
Tags: waardeoverdracht

Hoeveel gaat de partner van een overleden werknemer ontvangen en past dit bij de visie van de OR en de onderneming?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, partnerpensioen maximaal, pensioenveranderingen, waardeoverdracht

Uitspraak Gerechtshof: werkgever heeft pensioenen premievrij gemaakt. Er is sprake van onvoorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. De pensioenuitvoerder betaalde de indexaties na premievrijmaking, maar deed dit volgens de rechter onverplicht.

Partijen (werkgever, werknemers en pensioenuitvoerder) waren zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de premievrijmaking.

Bron/meer...
Tags: indexaties, medezeggenschap, pensioenrecht, waardeoverdracht

Artikel over voor-, nadelen en mogelijkheden om je opgebouwde pensioen over te laten nemen door je huidige pensioenuitvoerder.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, waardeoverdracht