Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente
De basis, de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR.

Bron/meer...
Tags: wet, wor, overheid, instemming

Alle pensioenregelingen moeten worden veranderd vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Sociale partners moeten samen een transitierapport opstellen waarin zijn de nieuwe pensioenregeling op alle mogelijke punten onderzoeken en hun keuzes onderbouwen.

Een voorbeeld van het transitierapport voor de liefhebbers en een uittreksel (4 bladzijden) voor iedereen die aan de slag moet.

Bron/meer...
Tags: instemming, invaren, pensioenrecht, wet

Hoge Raad geeft oordeel over de eis dat de verplichte buffers bij pensioenfondsen veel te hoog zijn en dat pensioenen verhoogd moeten worden (met terugwerkende kracht). Kansloos uiteraard

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties, toeslagen

Voor de linkedIn gebruikers: een opsomming waarover en tussen wie zoal discussies kunnen ontstaan bij de invoering van een gewijzigde pensioenregeling vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over de rekenrente.

De discussie laait weer op.

Bron/meer...
Tags: indexaties, invaren, lage rente, wet

Anne Laning en Leen Paape met feiten over de Wet toekomstpensioenen.

Grote dank heren!

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet, wet

Kamerstuk 32 043 vragen en antwoorden Wtp

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet

Anne Laning geeft analyse van drietal(openbaar gemaakte) data dekkingsgraden na transitie. Er blijkt (bij deze dekkingsgraden) grote ruimte te zijn om pensioenen te verhogen en solidariteitsreserves te vullen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, pensioenwet

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Eigen blog: Werkgever krijgt instemming om onder voorwaarden de pensioenregeling aan te passen, maar komt later op de aanvullende voorwaarden terug. Ondernemingsraad verklaart besluit werkgever nietig. Rechter stelt OR in het gelijk, maar een vergelijkbare zaak is in het verleden al eens fout afgelopen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, wet, uitspraken

analyse op LinkedIn van prominent deskundige Anne Laning (actuaris) waarom de Wtp betere uitkomsten geeft dan het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Met deze parameters worden de pensioenen berekend

Meer...
Tags: beschikbare premie, compenseren, wet, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans over recht op compensatie, ook voor de werknemer die vlak voor de pensioendatum zit.

Bron/meer...
Tags: compenseren, informatie verstrekken, pensioenakkoord, wet

Voor de liefhebbers: de Wtp

Bron/meer...
Tags: compenseren, wet, pensioenakkoord

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Partnerpensioen vanwege nieuwe wetgeving simpel uitgelegd

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, wet

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die afspraken niet nakomt. Afgesproken was dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk zouden worden geïndexeerd en de werkgever veranderde de onvoorwaardelijke afspraak in een voorwaardelijke afspraak. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet worden teruggedraaid. Een eenmaal opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties mag je niet veranderen in een afspraak met voorwaardelijke indexaties.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, wet, uitspraken

Over de Wet Toekomst Pensioenen is veel te lezen, maar wat zijn de eerste stappen die je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet nemen en waarop moet je letten?

De hoofdlijnen van de nieuwe Wet vind je hier.

Meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, wet, pensioenakkoord

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

SRK Verzekeringen vindt de pensioenkosten te hoog worden en probeert met de OR om eenzijdige wijziging door te voeren, hetgeen niet lukt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Kapstokartikel 7.611 BW. Goed werkgeverschap en goed werknemersschap.

In het kader van pensioen mag er vanuit worden gegaan dat afspraken worden nagekomen (totdat een nieuwe afspraak wordt gemaakt). In het pensioenreglement is vastgelegd op welk pensioen een medewerker mag rekenen. Als de werkgever de pensioenregeling wijzigt en een werknemer gaat erop achteruit is schadevergoeding aan de orde.

Bron/meer...
Tags: wet

Veel pensioenregeling zijn onterecht veranderd op basis van foute info.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Compensatie vragen!

Wettelijke onderbouwing.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd waarbij argumenten zijn aangedragen die onjuist zijn. ondernemingsraden en medewerkers zijn op het verkeerde been gezet. Is hier nog iets aan te doen? J

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, wet

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Ondernemingsraden: nu al aan de slag met het pensioenakkoord: ons advies: leg nu al neer bij bestuurder dat we volledige compensatie willen voor evt pensioenachteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie, wet

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

Besluit 2018-28515 inzake beschikbare premieregelingen en nieuwe staffels 2019

Bron/meer...
Tags: wet, vraag en antwoord

fiscaliteiten 2018: maximum opbouwpercentages, franchise etc.

Bron/meer...
Tags: wet

Pensioenplannen volgens het Regeerakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenveranderingen, wet

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Verzekeraars doen hun naam nogal eens eer aan om te proberen onder een uitkering uit te komen. Zo ook als er een nieuw contract bij een andere pensioenuitvoerder wordt afgesloten en een werknemer is ziek. Hierbij informatie over aansluitende dekkingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet

Adviseur legt uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden in voordeel werkgever uit. Maar er wordt niet ingegaan dat er meer dan 100 alternatieven zouden zijn geweest om een voor de werknemers beter pensioen te hebben kunnen regelen.

Kern is dat de vakbonden hebben ingestemd en om deze reden worden werknemers in het ongelijk gesteld. Voor het Hof geldt dat pensioen pensioen is. Dus bijna maximaal middelloon met vroegpensioen is te vergelijken met beschikbare premie (en dan ook nog eens veel minder dan de maximaal toegestane staffel)

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, instemming

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor

Ouderen die een klein pensioen hebben afgekocht, hebben geen recht op compensatie voor korting op de Aow-toeslag. Bij de bepaling van de hoogte van de Aow-toeslag wordt (na gerechtelijke uitspraak) terecht gekort op de toeslag. Een politicus die (nav een krantenartikel) goedkoop probeerde te scoren, had zijn dossier niet op orde: er was al een uitspraak gedaan.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, wet

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet

Pensioenuitspraken van de maand mei 2024.

Onder andere "onteigening": Beroep op "mag niet van Brussel" slaagt wederom niet en rechter lijkt er wel een beetje klaar mee en verwijst naar eerdere uitspraken

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties

Pensioenrechtsspraak februari 2024 van Jim Kaldenberg

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Voor LinkedIn gebruikers informatie van Michael Visser over de Appa.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenrecht

Stuk van Achmea: wat doet de rente met pensioenen

Bron/meer...
Tags: indexaties, rekenrente, wet

Pensioenrechtspraak 2023 door Jim Kaldenberg.

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Er is wat onrust bij tegenstanders van pensioenhervorming over o.a. het eigendomsrecht. DE pensioenprofessor van NL Eric Lutjens legt uit.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, invaren, pensioenakkoord

Ook hoogleraar pensioenrecht Eric Lutjens ziet in collectief legitimiteit invaren geen bezwaren mits goed onderbouwd.

https://lnkd.in/e9kPwGiy

Bron/meer...
Tags: compenseren, invaren, pensioenwet, pensioenakkoord

Samen met Leon Zijlmans notitie geschreven met simpele uitleg invaren. Als de keuze bij deelnemers wordt neergelegd is wel of niet invaren geen moeilijke keuze.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, invaren, pensioenwet

De Wtp in het Staatsblad

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioenwet

Memorie van Antwoord Wet toekomst pensioenen naar aanleiding van 1.000 vragen uit de Eerste Kamer

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet, pensioenveranderingen

Stukje geschreven met Leon Zijlmans over het persoonlijke pensioenvermogen in de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Aegon heeft een analyse gemaakt wat als de Wtp eerder zou zijn ingevoerd. Hoe zouden de pensioenen zich hebben ontwikkeld.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Hoogleraar Van Ewijk over de Wtp.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Stukje samen met Leon Zijlmans geschreven over het verlagen van de franchise tot aan het Wettelijke minimum. Dit kan vooral voor de medewerkers met de laagste salarissen voordeel opleveren.

Bron/meer...
Tags: franchise, beschikbare premie, medezeggenschap, wet

Voor de liefhebbers of zij die aan de slag moeten met het pensioen enkele webinars van Pension Pro.

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenwet, pensioenakkoord

Parket Hoge Raad: Een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden in een regeling met voorwaardelijke indexaties.

In de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn in 2013 de indexaties veranderd van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Opgebouwde aanspraken mogen niet veranderd worden (PW Art 20) en onvoorwaardelijk indexaties is een deel van het pensioen (PW Art 1). ER zal dus ingehaald moeten worden.

Bron/meer...
Tags: indexaties, wet, uitspraken

Middelloonregeling nog in 2022 veranderen heeft voordelen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Memorie van toelichting Wet Toekomst Pensioenen

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet

Kamerbrief aanbieding concepttekst Wet Toekomst Pensioenen met bijlagen (o.a. Commissie Gelijke Rechten)

Bron/meer...
Tags: wet, compensatie, pensioenakkoord

aankondiging uitstel ingangsdatum Wet Toekomst Pensioen

Bron/meer...
Tags: wet

Wetsvoorstel opname pensioenkapitaal ineens, RVU en Verlofsparen

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Nieuwsbrieven Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken, wet

Kamerbrief Koolmees nav Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, wet

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Argumenten voor compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Tips voor ondernemingsraden bij voorstel om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

Voor werknemers die in het verleden geen maximale pensioenregeling hebben gehad is er de mogelijkheid om dit in te halen.

Bron/meer...
Tags: pensioenmaxima, wet, vraag en antwoord

2019:franchisebedragen inclusief lagere franchise bij niet maximale pensioenopbouw

Bron/meer...
Tags: franchise, wet, vraag en antwoord

De nieuwe opbouwpercentages, franchises (ook de verlaagde vanwege lagere dan maximale pensioenopbouw)

Bron/meer...
Tags: franchise, wet

Ontwikkeling AOW-leeftijd en Pensioenrichtdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet

Maatregelen uit Regeerakkoord Rutte 3:

afschaffen doossneepremie, persoonlijke pensioenpotjes en degressieve opbouw.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, wet, pensioenveranderingen

Nieuwe pensioenmaxima met ingang van 1 januari 2018

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, pensioenmaxima, vraag en antwoord

Aanpassingen aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2016. Onder andere doorwerkvereiste vervalt, beperking grens maximaal pensioen.

Bron/meer...
Tags: wet

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Wet doorwerken na Aow.

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Doorwerken na Aow in om doorwerken na ingangsdatum Aow te vergemakkelijken en de rechten en plichten van werkgever en medewerker vast te leggen. Ook zijn enkele hiermee verbonden Wetten aangepast.

De Wettekst vindt u hieronder en summiere uitleg van de aanpassingen geven wij daaronder aan.

• Loondoorbetalingsplicht is (tijdelijk, de bedoeling is 6 weken) beperkt tot 13 weken en wordt geëvolueerd;

• De re-integratieverplichtingen zijn beperkt;

• De opzegtermijn bij ziekte bedraagt 6 weken;

• Opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

• Na 6 contracten of na de periode van 48 maanden ontstaat een vast contract. Alleen periode of aantal contracten na ingang Aow worden hiervoor meegeteld;

• Minimumloon geldt ook voor Aow-gerechtigden;

• Hoofdregel voor overgangsrecht is “onmiddellijke werking” en overgangsrecht voor “bestaande situaties” (zoals “lopende” arbeidsongeschiktheid).

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, wet