Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente
De basis, de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR.

Bron/meer...
Tags: wet, wor, overheid, instemming

Uitspraak RB Amsterdam zaak 30 januari 2023 en uitspraak 8 februari 2023: OR stemt onder voorwaarden in en werkgever verandert de aanvullende voorwaarden.

Instemming Art 27 lid 1 a, stuiten Art 27 5 en uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, wor, uitspraken

Artikel over opleggen van verbod aan OR om informatie te delen.

Bron/meer...
Tags: wor, informatie verstrekken, medezeggenschap, uitspraken

Ondernemingsraden hebben recht (WOR art 16 en 22) om deskundigen in te schakelen. Bij pensioenkwesties geen overbodige luxe en vaak een "must".

Het gaat immers om afspraken over het inkomen van de medewerkers.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

De ondernemingsraad heeft op grond van art. 27 WOR instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit artikel leverde in de praktijk veel knelpunten op. Voor het kabinet was dit aanleiding tot een fundamentele herziening van de wettelijke regels inzake de medezeggenschap bij pensioenregelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de WOR op 1 oktober 2016 sterk is gewijzigd. Veel onduidelijkheden zijn weggenomen, echter zijn een aantal belangrijke knelpunten niet opgelost.

Bron/meer...
Tags: wor, instemming

site met pensioennieuws voor ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Hierbij de laatste aanpassing in de WOR mbt het instemmingsrecht.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor

Prof Herman Kappelle inzake aanpassing WOR

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, medezeggenschap, wor

Aanpassing Wetsvoorstel WOR inzake instemmingsrecht pensioen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

vragen en antwoorden naar aanleiding van behandeling wijziging instemming WOR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Waardeoverdracht naar een APf niet zomaar mogelijk! Van verzekeraar naar APf betekend voor de deelnemers minder garantie!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Commentaar prof. Eric Lutjes op wijziging art 27 WOR instemmingsrecht wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Richtlijnbedragen 2016 voor scholing volgens de normen van de SER.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

De kosten voor het inschakelen van een deskundige komen voor rekening van de werkgever (WOR art 22) mits deze kosten terecht worden gemaakt.

De rechtbank stelt een OR in het ongelijk, omdat de OR in dit geval niet gaat over het pensioen.

Wij vragen ons af wat de rol van de adviseur van de OR in deze is geweest. Immers een hele logische uitspraak van de rechtbank en een vervelende discussie tussen de werkgever en de OR.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660. OR DAS geeft voorwaardelijk instemming. WOR kent maar twee mogelijkheden wel of niet instemmen.

Dit x ging het goed.

Meer...
Tags: uitspraken, instemming, wor

En Leon Zijlmans AAG en Or-Pensioenadviseurs geven weer gratis online sessies over de Wet toekomstpensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, wor, pensioenakkoord

Ondernemingsraden gebruik je eigen adviseur als buffer tussen jullie en de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compenseren, instemming, wor

Hoger beroep: werkgever moet zwaarwichtig belang aantonen

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Mag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad? Ja. Het arbeidsvoorwaardenreglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, terwijl de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding bevat, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, wor

OR heeft recht op het inschakelen van deskundigen (WOR art 16). Het melden van de geschatte kosten (WOR Art 22.2) is voldoende.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wor

Opinie Van Doorne Advocaten over reikwijdte instemmingsrecht WOR bij pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Hierbij de nota van wijziging van de WOR

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Behandeling Wetsvoorstel wijziging instemmingsrecht door Eric Bergamin.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor

Aanpassingen in de WOR inzake het instemmingsrecht geeft een OR meer inspraak. Nog beter is om een bovenwettelijke afspraak met de werkgever te maken.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Aanpassing instemmingsrecht door Aegon uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: instemming, wor

Instemmingsrecht (WOR) is nog niet aangepast. Wij adviseren ondernemingsraden om bij wijziging pensioenregeling waarover nu overleg met de werkgever is bovenwettelijke afspraken over instemming te maken. Bij onder andere Shell en AON is dit behoorlijk fout gegaan.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

uitspraak Hof: werknemers gaan niet akkoord met aanpassing pensioenregeling ondanks instemming OR. werkgever onderbouwt onvoldoende dat deze de pensioenpremie niet meer zou kunnen betalen en dat individuele recht werknemer zou moeten wijken.

Bron/meer...
Tags: wor, solidariteit, instemming, pensioenrecht

Artikel over onzekerheden veranderingen in wijziging WOR instemmingsrecht pensioen door LCP.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, wor

Rechtbank stelt OR van pensioenadviseur AON in het ongelijk inzake kwestie verhuisplan pensioenfonds naar België. Deze kwestie gaat de rechtsvormende taak van de rechtbank inderdaad te buiten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op basis van de informatie uit de pers vinden wij de houding van deze adviseur ten opzichte van het eigen personeel niet echt duurzaam. Het stoppen van (met werknemers afgesproken herstelbetalingen opschorten), totdat de werkgever haar zin heeft gekregen ..... past niet in een constructief overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenrecht, wor

OR stemt voorwaardelijk in met wijziging pensioenregeling, maar wordt het niet eens met de werkgever over de compensatie. Werkgever legt haar besluit voor aan de Rechtbank Rotterdam, die de OR in het gelijk stelt. Weliswaar is de compensatieregeling niet instemmingsplichtig, maar de compensatie maakt wel deel uit van de wijziging van de pensioenregeling.

OR-Pensioenadviseurs deelt de mening van de Rechtbank volledig: bij versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen dient er overeenstemming te zijn bereikt met de OR over compensatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, nieuwsbrief, compensatie, instemming, wor

OR Net geeft 11 tips over het instemmingsrecht

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, wor