Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Tot 16 maart 2015 is er een internetconsultatie, vanwege aanpassing WOR. Het huidige instemmingsrecht mbt wijziging van een pensioenregeling is niet goed geregeld. Hieronder een concept reactie en de link naar het ministerie.

Aanbeveling 1: Maak duidelijk welke elementen uit de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig zijn.

Om dit te bevorderen moet in de wet worden opgenomen welke arbeidsvoorwaardelijke aspecten in de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig zijn. Dat zijn in ieder geval:

• Bepalingen die de hoogte van de uitkering of het kapitaal beïnvloeden, waaronder bepalingen aangaande de toeslagverlening, kosten en beleggingsmogelijkheden;

• Bepalingen die (premie)bijdragen van de werkgever en/of werknemer(s) raken;

• Bepalingen die voorbehouden van de uitvoerder en/of werkgever bevatten.

Aanbeveling 2: Zorg dat het instemmingsrecht van de OR m.b.t. pensioen niet buiten spel wordt gezet als de werkgever de bevoegdheid tot wijziging aan het bestuur van het ondernemingspensioenfonds heeft overgedragen.

Om dit te realiseren dient in de wet te worden opgenomen dat in dat geval een besluit van het bestuur tot “vaststelling, wijziging of intrekking” de instemming van de OR behoeft, alsof het een besluit van de werkgever betreft.