Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Als de werkgever een nieuw pensioen voorstelt (zo ook als de huidige kabinetsplannen doorgaan) is het van belang dat de Ondernemingsraad de pensioenen bij ongewijzigde voortzetting afzet tegen de verwachte pensioenen (houd rekening met prudente verwachtingen). Het is verantwoord om een buffer in te bouwen (immers huidige pensioenen zijn (meer) gegarandeerd ten opzichte van de meeste nieuwe pensioenregelingen. Werknemers (vooral leeftijdsgroep vanaf 55 jaar) die erop achteruit gaan dienen gecompenseerd te worden. In het pensioen of een aanpassing van het salaris. Niet tijdelijk maar tot aan de pensioendatum.