Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Hof Den Bosch 14 januari 2020: eenzijdige wijziging waarbij onvoldoende rekening is gehouden met redelijkheid en billijkheid/belangen werknemers en dus verliest de werkgever.

Een zaak met veel aspecten:

- de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep;

- de reikwijdte van een collectieve actie door FNV op grond van artikel 3:305a BW en de vraag of werknemers gebonden zijn aan een eerder arrest gewezen tussen werkgever, FNV en collega's;

- de vraag of werknemers stilzwijgend/welbewust hebben ingestemd met de invoering van de bijdrage;

- uitleg van het CZ- en Halliburton arrest; en

- beoordeling langs de Stoof/Mammoet maatstaf.

Belangrijker nog is dat dit arrest weer eens laat zien dat het traject van wijziging van arbeidsvoorwaarden zeer zorgvuldig moet gebeuren. In lijn met eerdere uitspraken wordt wederom het belang van een individuele bezwaarmogelijkheid bevestigd.