Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

De pensioeningangsdatum wijkt in Nederland nogal af van in de ons omliggende landen. Leuk zou zijn geweest als ook de hoogte van de pensioenen aangegeven zou zijn. Nu kun je hier niet heel veel mee. Het maakt immers nogal uit of je vanaf 62 jaar € 7.500,00 krijgt of vanaf 68 jaar € 20.000,00.

Jouw pensioendatum in Nederland bepaal je immers zelf.

Qua financiering is er een groot verschil. In Nederland sparen wij voor het grootste deel van ons pensioen en in veel andere landen betalen de werkenden voor het pensioen. Bij vergrijzing stijgen de kosten dan aanzienlijk!