Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Uitspraak Arkema

Het hof oordeelde: ‘Het enkele feit dat het fiscaal regime ertoe leidt dat de toezegging niet

langer in de vorm van prepensioen mag worden opgebouwd – omdat dit tot bovenmatigheid zou leiden –

brengt niet mee dat de bijdrage [zijnde de werkgeversbijdrage aan de prepensioenregeling, TH] waartoe

Arkema zich bij het Sociaal Plan heeft verbonden, ook van tafel is. In het licht van art. 7:611 jo. 6:248

BW zal eerst moeten worden bezien of een en ander niet op andere wijze – allereerst binnen de

pensioensfeer – ‘in het vat gegoten’ kan worden.’