Algemene voorwaarden

Stichting Pensioenopleiding en Pensioenadvies Ondernemingsraden
Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER
M06 – 55 18 16 15
T079 – 7 999 703
Einfo@pensioen-or.nl
Whttp://www.pensioen-or.nl

Algemene Voorwaarden / Leveringsvoorwaarden
Stichting Pensioenopleiding en Pensioenadvies Ondernemingsraden, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62505076.

Inhoud
Artikel 1:Definities
Artikel 2:Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3:Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4:Verlenging en beëindiging
Artikel 5:Vergoedingen
Artikel 6:Aansprakelijkheid
Artikel 7:Overmacht
Artikel 8:Geheimhouding en non-concurrentie
Artikel 9:Intellectuele eigendom
Artikel 10:Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden
Bijlagen

Artikel 1: Definities
1.1.Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW (zie Bijlage) waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt opleidingen of adviesdiensten te (doen) verrichten.
1.2.Advies dienst: het adviseren met betrekking tot de pensioenregeling voor de medewerkers en het eventueel assisteren bij de invoering of wijziging van voorgestelde oplossingen.
1.3.Opleiding: het geven van trainingen, workshops, presentaties, etc, betrekking hebbende op de pensioenregeling voor de medewerkers;
1.4.Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van het (doen) leveren van advies diensten en/of pensioenopleidingen.
1.5.Opdrachtnemer: de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij Opdrachtgever uitvoert.
1.6.Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.7.Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
1.8.Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak.
1.9.Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe I indirecte schade of direct I indirect verlies door derden.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
2.1.Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen opdrachten, offertes en met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van adviesdiensten en opleidingen in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2.Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en andere op documenten van Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
2.3.Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen Opdracht, door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met Opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW (zie Bijlage) is derhalve uitgesloten.
 
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1.De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Opdrachtnemer.
3.2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Opdrachtnemer.
3.3.Opdrachtnemer zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van Opdrachtgever.
3.4.Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
3.5.Opdrachtnemer is pas dan bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen, nadat en in zover de bevoegdheden I procuratie zijn geregeld zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak.
3.6.Opdrachtnemer dient, voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening (consultancy, pensioen fiscaal, pensioen juridische of actuarieel e.d.) tot stand komt, de (mede) bestuurder of een daartoe door Opdrachtgever aangewezen persoon op de hoogte te stellen, tenzij anders is overeengekomen in het Plan van Aanpak of de voortgangsrapportage. Opdrachtnemer dient zich daarbij te houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke (inkoop-) procedures.
3.7.Opdrachtnemer zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In principe kan in de eerste maand hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.
3.8.Overleg zal tenminste gevoerd worden als:
Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht. Er opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever. Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.
3.9.Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
3.10.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.11.In een overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt periodiek gerapporteerd aan Opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen. Mede hiertoe wordt een voortgangs- dan wel eindrapportage uitgebracht. Deze activiteit is aanvullend aan punt 3.7 en wordt op verzoek van een per partijen geëffectueerd.
 
Artikel 4: Verlenging en beëindiging
4.1.De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
4.2.Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
4.3.Indien één der partijen de overeenkomst opzegt is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
4.4.Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
4.5.Opdrachtnemer dient bij beëindiging van de opdracht alle door hem aangegane (zelfstandige) verplichtingen onverwijld te beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 
Artikel 5: Vergoedingen
5.1.Opdrachtnemer houdt voor de opdracht een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.
5.2.Het tarief van Opdrachtnemer bedraagt € 165,00 per uur en € 0,39 per kilometer.
5.3.Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.4.Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening van Opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.5.Tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent Opdrachtgever bij deze bij voorbaat aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek een stil pandrecht op alle goederen die tot het vermogen van Opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1.Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht, met inachtneming van het eventueel aanvaarde Plan van Aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.
6.2.Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
6.3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer en is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste enlof onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.
6.4.Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden - ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Opdrachtnemer.
6.5.De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6.6.De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.
6.7.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer - onverminderd het bepaalde in lid 6.4 beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte honorarium. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
6.8.Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van Opdrachtgever.
6.9.Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.
 
Artikel 7: Overmacht
7.1.Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
7.2.De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
7.3.Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
7.4.Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.
7.5.Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde C.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
Artikel 8: Geheimhouding en non-concurrentie
8.1.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2.Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
8.3.Opdrachtnemer zal eventuele in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 8.1 omschreven en die de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
8.4.Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
8.5.Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2405 BW is verbonden.
 
Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.
9.2.Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.
9.3.Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden
10.1.Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
10.2.Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
10.3.Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
10.4.Partijen komen ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
10.5.Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 10.4 zodra één der partijen dat stelt.

Bijlagen

Burgerlijk Wetboek - Boek 7, Titel 7, Afdeling 1

Opdracht in het algemeen

Art. 400. (7.7.1.1.)

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Art. 401. (7.7.1.2)

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Art. 402. (7.7.1.3)

1. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

2. De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

Art. 403 (7.7.1.4)

1. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

2. De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Art. 404. (7.7.1.5)

Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Art. 405. (7.7.1.6)

1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.

2. Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd.

Art. 406. (7.7.1.7)

1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.

2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico's welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden.

Art. 407. (7.7.1.8)

1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.

2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Art. 408. (7.7.1.9)

1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.

3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Art. 409. (7.7.1.10)

1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.

2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

Art. 410. (7.7.1.11)

1. De dood van de opdrachtgever doet de opdracht slechts eindigen, indien dit uit de overeenkomst voortvloeit, en dan eerst vanaf het tijdstip waarop de opdrachtnemer de dood heeft gekend.

2. Eindigt de opdracht door de dood van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer niettemin verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

Art. 411. (7.7.1.12)

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

Art. 412. (7.7.1.13)

Een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.

Art. 413. (7.7.1.14)

1. Van artikel 408 lid 3 kan niet worden afgeweken.

2. Van de artikelen 408 lid 1 en 411 kan niet worden afgeweken ten nadele van een opdrachtgever als bedoeld in artikel 408 lid 3.

3. Van artikel 412 kan slechts op dezelfde voet worden afgeweken als van de regels inzake de verjaring van rechtsvorderingen die in titel 11 van Boek 3 zijn opgenomen.